§ 2-3. Krav til obligatorisk opplæring om bedriftshelsetjenestens formål og rolle

Bedriftshelsetjenesten skal sørge for at bedriftshelsetjenestens personale, herunder innleid personale og selvstendige, får obligatorisk opplæring om bedriftshelsetjenestens formål og rolle. Opplæringen skal
  1. a.
    gi bedriftshelsetjenestens personale forståelse for det juridiske grunnlaget for bedriftshelsetjenesten
  2. b.
    gi bedriftshelsetjenestens personale forståelse for bedriftshelsetjenestens oppdrag og kjerneoppgaver.
Annen utdanning eller opplæring med tilsvarende innhold kan erstatte den obligatoriske opplæringen.

Formålet med bestemmelsen er å gi ansatte og andre i bedriftshelsetjenesten bedre forståelse av at bedriftshelsetjenestens lovpålagte roller og oppgaver, skal være et forebyggende arbeidsmiljøtiltak. Arbeidstilsynet, STAMI og partene i arbeidslivet har utarbeidet konkrete læringsmål for den obligatoriske opplæringen.

Kravet til obligatorisk opplæring omfatter alle som skal arbeide i bedriftshelsetjenesten. Også personer som er selvstendige oppdragstakere og innleide.

Opplæringen kan for eksempel gjennomføres som bedriftsinterne kurs, ved eksterne kursholdere eller på annen måte. Opplæringen kan gjennomføres digitalt eller fysisk.

Bedriftshelsetjenesten må kunne dokumentere at ansatte, innleide og andre, har gjennomført opplæring som svarer til læringsmålene. Dersom bedriftshelsetjenesten ikke kan dokumentere at opplæringen er gjennomført, eller det er tvil om at opplæringen er gjennomført, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg om at opplæringen skal gjennomføres.

Ansatte, innleide og andre som har gjennomgått opplæring eller utdanning med tilsvarende innhold, kan få fritak fra kravet om obligatorisk opplæring. Med tilsvarende menes innhold som helt eller i vesentlig grad svarer til læringsmålene. Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere om innholdet oppfyller læringsmålene. Arbeidstilsynet kan kontrollere om annen utdanning eller opplæring i tilstrekkelig grad svarer til læringsmålene. Det kan gis pålegg om å gjennomføre opplæring i henhold til § 2-3 der Arbeidstilsynet finner at tilsvarende innhold ikke svarer til læringsmålene.

Kravet om obligatorisk opplæring er et løpende krav som vil bli kontrollert ved tilsyn. Ved godkjenning av bedriftshelsetjenester etter § 2-1 i forskrift om administrative ordninger vil obligatorisk opplæring for bedriftshelsetjenestens personale praktiseres som et vilkår for godkjenningen, og bedriftshelsetjenesten vil få en frist fra godkjenningstidspunktet til å gjennomføre opplæring for personale som ikke oppfyller kravet.