§ 13-2. Kontrollstempling og tilbaketrekning av godkjenning av virksomhet som skal drive kontroll av trykkluftsflasker til dykking og åndedrettsvern

Arbeidstilsynet tildeler og fører fortegnelse over kontrollnumre som er tildelt godkjente kontrollører.
Arbeidstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen og kontrollstemplet.

Med godkjent kontrollør menes virksomhet med tilsatt sakkyndig person, se forskriftens § 10-3.