Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet har en egen ordning for sertifisering av virksomheter som utfører sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring. Dette gjelder enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner.

Sertifiseringsordningen for sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring ble opprettet i 1998.  Siden 2001 har Arbeidstilsynet gjennom vedtak utpekt privateide sertifiseringsorganer for å sertifisere virksomheter som vil drive sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Virksomheter som er godkjent av sertifiseringsorganene kalles sertifiserte virksomheter.

Sakkyndig kontroll

Opplæring fra sertifisert virksomhet

Her finner du en oversikt over utpekte sertifiseringsorganer

Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll

Fra høsten 2019 er det Samarbeidsrådet som gir råd til Arbeidstilsynet i arbeidet med å utøve myndighet innenfor sertifiseringsordningen. Samarbeidsrådet skal bidra til at opplæring og kontroll utført av sertifisert virksomhet etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr §§ 10-3 og 13-1, har et faglig nivå og et omfang som er tilpasset brukernes behov.

Representantenes oppgaver er å:

  • gi faglige innspill på saker som blir forelagt Samarbeidsrådet
  • fremme saker i Samarbeidsrådet
  • begrunne og forsvare synet til egen organisasjon
  • informere tilbake til sin organisasjon betraktninger som Samarbeidsrådet gjør seg, og
  • bidra konstruktivt til å utarbeide omforente forslag, tidlig i saksprosesser

Organisasjoner i Samarbeidsrådet

Følgende organisasjoner er representert:

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) representert ved Byggenæringens Landsforening (BNL)/ Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Industri
  • Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
  • Havindustritilsynet, med observatørstatus

Partene har anledning til å peke ut relevante fagpersoner til deltakelse i Samarbeidsrådet ved behov, herunder deltakelse i eventuelle arbeidsgrupper.

Normative dokumenter

Arbeidstilsynet forvalter normative dokumenter som spesifiserer forskriftens krav til sertifiseringsordningen.

Det finnes fire typer normative dokumenter:

Spesifisering av kravene til de sertifiserte virksomhetene, er samlet i disse dokumentene:

Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet.pdf Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet.pdf

Når de normative dokumentene henviser til utgåtte forskrifter, er det de tilsvarende bestemmelsene i dagens forskrifter som gjelder.

Se forskriftspeil som viser hvor bestemmelser i den utgåtte forskrift om bruk av arbeidsutstyr (1998) gjenfinnes i dagens forskrifter:

Forskriftsspeil

Mer informasjon

Oversikt over sertifiserte virksomheter finner du på nettsidene til Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS): Oversikt over sertifiserte virksomheter (sert555.no)

Arbeidstilsynet har publisert en rapport om sertifiseringsordningen. Rapporten beskriver bakgrunnen for dagens ordning og Arbeidstilsynets evaluering fra 2006:

Evaluering av sertifiseringsordningen versjon 1202 2007.pdf

Regelverk

Om sakkyndig kontroll:

Forskrift om administrative ordninger § 8-6

Forskrift om administrative ordninger § 8-7

Om sertifisert opplæring:

Forskrift om administrative ordninger § 8-1

Forskrift om administrative ordninger § 8-2


Konverter denne siden til PDF