§ 7-3. Krav til sertifiseringsorgan som skal utstede sertifikat etter produsentforskriften § 4-5

Sertifiseringsorganet skal være akkreditert for oppgaven.

Sertifikatet skal tilfredsstille krav i produsentforskriften § 4-5 andre ledd.

Sertifiseringsorgan som skal utstede sertifikat etter produsentforskriften § 4-5 skal årlig kontrollere at et utvalg av produktets grunnleggende egenskaper og funksjonskrav samsvarer med sertifikatet. Kontrollen skal også omfatte at merking og bruks- og monteringsveiledning tilsvarer krav i produsentforskriften § 4-3 og § 4-4. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig.

Kontrollen skal utføres av det sertifiseringsorganet som har sertifisert produktet. Dersom sertifiseringsorganet har opphørt, kan et annet sertifiseringsorgan utføre kontrollen.

Sertifiseringsorganet skal kreve at produsenten straks retter avviket dersom det kontrollerte produktet avviker fra det sertifiserte produktet.

Sertifiseringsorganet skal tilbakekalle sertifikatet for det aktuelle produktet dersom produsenten ikke retter eventuelle avvik slik at produktet samsvarer med det sertifiserte produktet.

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2016 nr. 826 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1859 (i kraft 1 jan 2017).

Sertifiseringsorganet må være akkreditert i henhold til denne bestemmelsen, produsentforskriften kapittel 4 og ISO/IEC 17065.

Sertifikatet bør som hovedregel utstedes på bakgrunn av fullskalatesting av produktet hos sertifiseringsorganet. Dersom fullskalatesting ikke er gjennomførbart, bør sertifiseringsorganet kontrollere at produktet er i samsvar med de beregninger som er gjort av produsent, og utføre testing av produktets lastbærende komponenter, i henhold til egenutviklede prosedyrer.

Bestemmelsen stiller krav om at sertifiseringsorganet årlig skal kontrollere det sertifiserte produktet. Den årlige kontrollen skal bidra til å avdekke om det er gjort endringer på produktet som kan ha innvirkning på styrke, stabilitet og verneeffekt, herunder dimensjoner (eksempelvis godstykkelser) på komponenter.

Kontrollen bør tas av prøveeksemplar fra produsent eller leverandør og kontrollere at egenskapene stemmer overens med det sertifiserte produktet. Minst fem viktige, ulike komponenter av produktet bør testes. For enklere produkter kan en kontroll av færre komponenter gjennomføres. I løpet av sertifikatets gyldighetsperiode bør alle komponenter som har betydning for produktets styrke og stabilitet ha vært gjenstand for kontroll.