§ 7-3. (Opphevet)

Sertifiseringsorganet må være akkreditert i henhold til denne bestemmelsen, produsentforskriften kapittel 4 og ISO/IEC 17065.

Sertifikatet bør som hovedregel utstedes på bakgrunn av fullskalatesting av produktet hos sertifiseringsorganet. Dersom fullskalatesting ikke er gjennomførbart, bør sertifiseringsorganet kontrollere at produktet er i samsvar med de beregninger som er gjort av produsent, og utføre testing av produktets lastbærende komponenter, i henhold til egenutviklede prosedyrer.

Bestemmelsen stiller krav om at sertifiseringsorganet årlig skal kontrollere det sertifiserte produktet. Den årlige kontrollen skal bidra til å avdekke om det er gjort endringer på produktet som kan ha innvirkning på styrke, stabilitet og verneeffekt, herunder dimensjoner (eksempelvis godstykkelser) på komponenter.

Kontrollen bør tas av prøveeksemplar fra produsent eller leverandør og kontrollere at egenskapene stemmer overens med det sertifiserte produktet. Minst fem viktige, ulike komponenter av produktet bør testes. For enklere produkter kan en kontroll av færre komponenter gjennomføres. I løpet av sertifikatets gyldighetsperiode bør alle komponenter som har betydning for produktets styrke og stabilitet ha vært gjenstand for kontroll.