§ 5-2. Tvist om arbeidsmiljøutvalgs størrelse og arbeidsgiverrepresentasjon i havner

Arbeidstilsynet avgjør arbeidsmiljøutvalgets størrelse eller om hvilke arbeidsgivere som skal være representert i utvalget, dersom partene ikke blir enige, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 4.