§ 14-1. Gebyrer for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Arbeidstilsynet skal beregne og kreve gebyr for behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyret skal ikke overstige selvkost ved tjenesten. Gebyret fastsettes etter en inndeling i fem kategorier av type bygg og antall kvadratmeter:
  • Kategori 1: Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplasser; maks gebyr 3895 kroner.
  • Kategori 2: Yrkesbygg med faste arbeidsplasser uten maskinelle prosesser og forurensninger; maks gebyr 11685 kroner.
  • Kategori 3: Yrkesbygg med faste arbeidsplasser og med maskinelle prosesser og fare for forurensninger; maks gebyr 23370 kroner.
  • Kategori 4: Større byggekomplekser, for eksempel flyplassutbygging og butikksenter, som krever vesentlig mer arbeid enn det som fastsettes i de enkelte kategorier; gebyret vurderes i det enkelte tilfellet.
  • Kategori 5: Enkeltsaker som ikke går inn under noen av de ovenfor nevnte kategorier, for eksempel ventilasjonssaker og bygningstekniske installasjoner; maks gebyr 1126 kroner. Arbeidstilsynet kan indeksregulere satsene årlig i samsvar med justeringene i statsbudsjettet for lønns- og prisvekst.
Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse på Svalbard.

Gebyrsatsene for behandling av søknad om samtykke finnes på www.arbeidstilsynet.no.