§ 1-1. Virkeområde

Forskriften gjelder for utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til sikkerhetsopplæring, bedriftshelsetjeneste, sakkyndig virksomhet og regionale verneombud.

Forskriftens § 14-1 og kapitlene 7, 8, 9, 11 og 12 gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomheter på landanlegg etter rammeforskriften § 6 bokstav e.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1883 (i kraft 1 jan 2015).