§ 14-2. Avgift for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Ordningen med regionale verneombud finansieres ved at arbeidsgiverne i virksomheter som omfattes av forskriften betaler en avgift til et fond som administreres av fondsstyret. Fondsstyret fastsetter avgiften for ett år av gangen.
Avgiften skal ikke være høyere enn 0,05 % av lønnsutgiftene, og skal beregnes slik at ordningen ved årsskiftet ikke akkumulerer et overskudd høyere enn ordningens årlige driftskostnader. Avgiften skal likevel være minst kr 500. For virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal avgiften være kr 500.
Fondsstyret kan fastsette innkrevingsgebyr som dekker utgiftene ved innkreving av avgiften.

Med lønnsutgifter menes bruttolønn per år for de arbeidstakerne som har utført arbeid på bygg og anlegg. Lønnsutgifter til arbeidstakere som utfører administrasjon og/eller annet arbeid som ikke er bygge- og anleggsarbeid, tas ikke med i beregningsgrunnlaget for avgiften.

Avgiften fastsettes av bruttolønnen det året det skal betales avgift for.