§ 14-2. Avgift for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Ordningen med regionale verneombud finansieres ved at arbeidsgiverne i virksomheter som er omfattet av forskriften betaler en avgift til Fondet for regionale verneombud per år. Avgiftens størrelse er på 0,02 % av lønnsutgiftene. Avgiften skal likevel være minst kr 250. For enkeltpersonforetak skal avgiften være kr 250 per år.

Departementet fastsetter og kan bestemme endringer i avgiftssatsen. Departementet kan herunder fastsette et innkrevingsgebyr som dekker utgiftene ved innkrevingen av avgiften.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 13-2), 13 mars 2013 nr. 281, 24 feb 2014 nr. 206, 17 mars 2014 nr. 281, 15 mai 2017 nr. 602 (i kraft 1 jan 2018).

Med lønnsutgifter menes bruttolønn per år for de arbeidstakerne som har utført arbeid på bygg og anlegg. Lønnsutgifter til arbeidstakere som utfører administrasjon og/eller annet arbeid som ikke er bygge- og anleggsarbeid, tas ikke med i beregningsgrunnlaget for avgiften.

Avgiften fastsettes av bruttolønnen det året det skal betales avgift for.