§ 8-3. Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring av arbeidstakere som skal delta i arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring i utførelse av arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal minst sørge for og kunne dokumentere:
 1. b.
  utarbeidelse av egne planer for sikkerhetsopplæring
 2. c.
  at opplæringen følger planene for sikkerhetsopplæring
 3. d.
  nødvendig kunnskap og erfaring hos den som utfører sikkerhetsopplæringen, jf. § 26-17
 4. e.
  nødvendig kunnskap om gjeldende lover og forskrifter på området
 5. f.
  nødvendig opplæring i utarbeidelse og anvendelse av risikovurderinger
 6. g.
  tilstrekkelig kapasitet for sikkerhetsopplæring
 7. h.
  at sikkerhetsopplæringen organiseres uavhengig av virksomhetens øvrige aktivitet
 8. i.
  nødvendige lokaler og utstyr
 9. j.
  at det avholdes avsluttende prøver etter gjennomgått sikkerhetsopplæring
 10. k.
  nødvendige forutsetninger for å kunne utstede dykkerbevis for bestått sikkerhetsopplæring innen dykking
 11. l.
  føring av register over opplærte personer
 12. m.
  forsikring for personskade som kan oppstå i forbindelse med sikkerhetsopplæringen.

Sikkerhetsopplæringen skal blant annet gi kompetanse til å foreta slike risikovurderinger som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 26-1.

Kravene til opplæringsinstitusjonen medfører ingen offentlig godkjenning. Tilsynsmyndighetene kan kreve fremlagt dokumentasjon på at kravene i forskriften er oppfylt. I tillegg til at virksomhetene kan underlegges alminnelig tilsyn, vil Arbeidstilsynet føre tilsyn med virksomhetenes sikkerhetsopplæring.

Når det gjelder føring av register over opplærte personer, kommer lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger til anvendelse.