§ 8-3. Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring av arbeidstakere som skal delta i arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring i utførelse av arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal minst sørge for og kunne dokumentere:
 1. a.
  at opplæring gis i samsvar med kravene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 8 og forskrift om utførelse av arbeid § 26-21, § 26-22 og § 26-23
 2. b.
  utarbeidelse av egne planer for sikkerhetsopplæring
 3. c.
  at opplæringen følger planene for sikkerhetsopplæring
 4. d.
  nødvendig kunnskap og erfaring hos den som utfører sikkerhetsopplæringen, jf. § 26-17
 5. e.
  nødvendig kunnskap om gjeldende lover og forskrifter på området
 6. f.
  nødvendig opplæring i utarbeidelse og anvendelse av risikovurderinger
 7. g.
  tilstrekkelig kapasitet for sikkerhetsopplæring
 8. h.
  at sikkerhetsopplæringen organiseres uavhengig av virksomhetens øvrige aktivitet
 9. i.
  nødvendige lokaler og utstyr
 10. j.
  at det avholdes avsluttende prøver etter gjennomgått sikkerhetsopplæring
 11. k.
  nødvendige forutsetninger for å kunne utstede dykkerbevis for bestått sikkerhetsopplæring innen dykking
 12. l.
  føring av register over opplærte personer
 13. m.
  forsikring for personskade som kan oppstå i forbindelse med sikkerhetsopplæringen.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1977 (i kraft 1 jan 2019).

Sikkerhetsopplæringen skal blant annet gi kompetanse til å foreta slike risikovurderinger som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 26-1.

Kravene til opplæringsinstitusjonen medfører ingen offentlig godkjenning. Tilsynsmyndighetene kan kreve fremlagt dokumentasjon på at kravene i forskriften er oppfylt. I tillegg til at virksomhetene kan underlegges alminnelig tilsyn, vil Arbeidstilsynet føre tilsyn med virksomhetenes sikkerhetsopplæring.

Når det gjelder føring av register over opplærte personer, kommer lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger til anvendelse.