§ 3-6. Fondsstyret

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to medlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to medlemmer av arbeidsgivernes organisasjoner, og et medlem av Arbeidstilsynet som er styrets leder.
Fondsstyrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen.
Departementet fastsetter honorar til styrets medlemmer.
Fondsstyret skal utarbeide årsrapport om de regionale verneombudenes virksomhet. Årsrapporter, planer og årsregnskap sendes de relevante hovedorganisasjonene, Arbeidstilsynet og departementet.
Fondsstyret kan fatte vedtak om at det kan iverksettes utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid.

Foruten styrets leder fra Arbeidstilsynet består Fondsstyret av medlemmer fra Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på arbeidstakersiden og fra NHO og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) på arbeidsgiversiden.