Melde ulykke

Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid.

Arbeidsgivere innen bergarbeid har i tillegg plikt til å varsle Arbeidstilsynet så raskt som mulig om alvorlige faresituasjoner som har oppstått på arbeidsplassen.

Tlf: 73 19 97 00 – tast 3 for melding av ulykke

Du vil da prioriteres i en eventuell kø. Din henvendelse blir besvart av sentralbordet som setter deg over til vakttelefonen i ditt geografiske område.

Liste over kontaktpersoner utenom kontortid

Meldeskjema – bekreft første melding

Etter det første telefonvarselet, skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig til Arbeidstilsynet. Dette kan gjøres ved å bruke Arbeidstilsynets meldeskjema. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.
Last ned meldeskjema (word-format)
Last ned meldeskjema (pdf-format)

Skjemaet kan også brukes til å sende skriftlig bekreftelse av varsel om alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Innsending

På grunn av vern av personopplysninger må skjemaet sendes via eDialog og ikke vanlig e-post. Når du sender skjema via eDialog trenger det ikke å underskrives.

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Alternativt kan du sende skjema med tradisjonell post.

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Hva menes med alvorlig skade?

Per i dag har vi ikke en fastsatt og entydig definisjon på hva som menes med alvorlig skade, og som dermed er meldepliktig til Arbeidstilsynet. Nedenfor følger eksempler på tilfeller som kategoriseres som «alvorlig skade»: 

 • Hodeskade/hjernerystelse (med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser)
 • Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær)
 • Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.)
 • Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike)
 • Forgiftning (med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfid-forgiftning)
 • Bevissthetstap (på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel)
 • Forbrenning, frostskade eller etseskade. Skadene gjelder
  • alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet
  • alle delhudsskader (større enn fem prosent) av kroppsoverflaten
 • Generell nedkjøling (hypotermi)
 • Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere poliklinisk behandling)

Merk at dette ikke er en uttømmende liste, men punktene kan være til hjelp når du skal vurdere om skaden er av en slik karakter at den skal meldes. Hvis du er i tvil kan du rådføre deg med verneombudet eller kontakte Arbeidstilsynet.

I noen tilfeller kan skaden vise seg å være mer alvorlig enn først antatt. I så fall må du som arbeidsgiver snarest mulig sende melding til Arbeidstilsynet hvis skaden ikke er meldt tidligere. Det samme gjelder dersom den skadde arbeidstakeren omkommer som følge av ulykken i løpet av ett år.

Andre arbeidsgiverplikter ved skade eller sykdom

Arbeidsgiver har plikt til å registrere arbeidsskader og -sykdommer. Les mer om registreringsplikten

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. For å ha rett til yrkesskadedekning må yrkesskaden være meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde.Se skademeldingsblanketten NAV 13-07.05 (nav.no)

Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Les mer om yrkesskadeforsikring

Regelverk

Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt ved alvorlig skade eller sykdom: Arbeidsmiljøloven § 5-2
Arbeidsgivers varslingsplikt ved faresituasjoner i forbindelse med bergarbeid: Forskrift om utførelse av arbeid § 27-4