Tips oss

Her kan du varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på egen arbeidsplass og tipse oss om forhold du er vitne til på andre arbeidsplasser. Du kan velge å være anonym. Vi vurderer alle tips og varsel, og om vi skal følge opp med tilsyn.

Les dette før du sender inn tips og varsel

Du kan tipse Arbeidstilsynet om saker og forhold du mener er kritikkverdige på både din egen og andre arbeidsplasser.

Du kan bruke tipsløsningen i begge disse tilfellene:

 • Om forhold på din egen arbeidsplass: Når en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass, kalles det varsling (etter arbeidsmiljøloven 2A). Husk at du først og fremst skal varsle internt og ellers følge føringene for varsling på arbeidsplassen din. 
 • Om forhold på andre arbeidsplasser: Dersom du er vitne til kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på andre arbeidsplasser, kan du bruke tipsløsningen til å si ifra.

Dersom du er vitne til farer eller problemer i arbeidsmiljøet, skal du som hovedregel først varsle internt, oftest til den nærmeste lederen din. Det kan du gjøre ved for eksempel å sende en avviksmelding eller et varsel i tråd med føringene i HMS-systemet til virksomheten din.

Du kan også varsle via en melding til en tillitsvalgt, til verneombudet, eller du kan kontakte bedriftshelsetjenesten dersom virksomheten er knyttet til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Noen av tipsene vi mottar, er av privatrettslig karakter. At noe er av privatrettslig karakter, betyr at det er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstilsynet har ingen myndighet overfor virksomheter i slike saker, men vi kan gi både deg og arbeidsgiveren din generell veiledning om regelverket.

Eksempler på saker som er av privatrettslig karakter er

 • manglende utbetaling av lønn i bransjer som ikke har lovfestet minstelønn
 • manglende utbetaling av feriepenger
 • lønnsfastsetting der det ikke er allmenngjorte tariffavtaler
 • oppsigelse
 • permittering
 • avvikling av ferie og rett til ferie
 • rett til permisjon

Arbeidstilsynet mottar også ofte tips og varsel som gjelder tema og områder som andre myndigheter har ansvar for: 

 • Tips om svart arbeid skal til Skatteetaten.
 • Mistanke om menneskesmugling eller voldskriminalitet må meldes til politiet.
 • Manglende utbetaling av sykepenger eller konflikt med arbeidsgiver om betingelsene for sykefravær er oppfylt, må meldes til NAV.
 • Tips om kvalitet på mat eller dyrehelse må meldes til Mattilsynet.
 • Tips som handler om dårlig kvalitet på tjenester, f.eks. undervisning eller helsetjenester, må meldes til den som har tilsynsansvaret – for eksempel Statsforvalteren.
 • Dersom du som nabo til en byggeplass blir forstyrret av støy eller støv, må du kontakte kommunen.

Når du sender et tips eller varsel via tipsløsningen, kan du velge om du vil være anonym. 

Uansett om du vil være anonym eller ikke, kan du opprette tilgang til dialogløsningen vår når du sender tipset. Da kan du ha anonym dialog med oss etter at tipset er sendt. 

Send oss tipset ditt

Ved overhengende fare for liv og helse bør du ta kontakt med politiet.

Noen får dessverre feilmelding når de sender inn tips til oss. Får du opp en slik feilmelding, oppfordrer vi deg til å prøve på nytt senere. Vi jobber med å løse feilen.

Slik følger Arbeidstilsynet opp tips og varsel

Arbeidstilsynet registrerer alle tips og varsel vi mottar. Vi vurderer om vi skal følge opp, og i så fall hvordan vi skal følge opp. I noen tilfeller kan vi ta direkte kontakt med virksomheten og kreve at den retter opp kritikkverdige forhold.

Vi kan ikke alltid følge opp tipset eller varselet med tilsyn. I noen tilfeller kan dette også gjelde alvorlige forhold. Ved overhengende fare for liv og helse bør du ta kontakt med politiet.

Når du tipser eller varsler Arbeidstilsynet, har du formelt sett ikke krav på én bestemt oppfølging. Du har heller ikke rett til å få vite hvordan eller om vi følger opp tipset eller varselet, eller til å klage dersom vi ikke følger det opp.

Arbeidstilsynet mottar over 10 000 tips i året.

Arbeidstilsynet har taushetsplikt om hvem som tipser oss om mulig ulovlige forhold. Taushetsplikten gjør at du i utgangspunktet ikke kan forvente mer tilbakemelding enn kvitteringen du fikk fra oss da du sendte inn tipset.

Se tipset ditt og ha dialog med oss

Når du sender inn tipset eller varselet, kan du velge å opprette tilgang til dialogløsningen vår. 

I dialogløsningen kan du se tipset ditt, legge til informasjon og ha dialog med oss. Du logger inn ved å bruke ID-en du fikk da du sendte inn tipset, og passordet du valgte.

Logg inn i dialogløsningen for tips