HMS

Godt arbeidsmiljøarbeid handlar om å redusere risiko for farar og ulykker og aktivt rette søkelyset mot dei positive og helsefremmande faktorane i arbeidsmiljøet.

Skal sikre miljø og gi tryggleik

I fleire ulike lover er det reglar om at produksjon, produkt og tenester skal oppfylle forskjellige sikkerheits- og kvalitetsvilkår. Det blir også stilt krav til lokalar, verneinnretningar og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi tryggleik for dei som gjer jobben. Ein vanlig samlenemning for dette området er HMS: helse, miljø og sikkerheit.

Systematisk arbeid med HMS

Rutinar for HMS treng ikkje vere særleg omfattande for små bedrifter med liten risiko for brann, forureining, arbeidsulykker og så vidare. Kravet til det systematiske HMS-arbeidet er det same for alle verksemder.

HMS-forskrifta blir også kalla internkontrollforskrifta.

Verktøy for risikovurdering

Risikohjelpen er eit digitalt verktøy for risikovurdering i bransjane frisør, reinhald, transport og servering. Her kan de vurdere vanlege risikofaktorar på jobben og få handlingsplan med forslag til tiltak de kan gjere.

Gå til risikohjelpen