Nyheter

 • Leger bidrar til å forebygge nye tilfeller av arbeidsrelatert sykdom

  Publisert 18.12.2018

  Når leger sender meldinger til Arbeidstilsynet om arbeidsrelatert sykdom, bidrar de til å hindre at flere blir syke av samme årsak. Legene er nøkkelpersoner i forebygging av arbeidsrelatert sykdom.

 • Misbruk av varsling er ikke hovedproblemet

  Publisert 10.12.2018

  Hovedproblemet med varsling er ikke ansatte som misbruker varslingsretten, men arbeidsgivere som mangler rutiner og kunnskap.

 • Arbeidstid i julen

  Publisert 10.12.2018

  Mange hel- og deltidsansatte jobber lange arbeidsdager og -uker i tiden frem mot jul. Det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilke regler som gjelder, og hvilke rettigheter arbeidstakere har.

 • Nye allmenngjøringsforskrifter fra 1. desember

  Publisert 28.11.2018

  Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i alle de ni bransjene som har dette i dag. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018.

 • Fire av ti bønder bruker aldri setebelte i traktoren

  Publisert 19.11.2018

  Hele 43 prosent av bøndene oppgir at de aldri bruker setebelte i traktor når de kjører utenfor offentlig vei. Kun 17 prosent oppgir at de alltid bruker setebelte.

 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsling?

  Publisert 12.11.2018

  I januar 2019 tilbyr Arbeidstilsynet seminar i håndtering av varsling. Seminaret skal bidra til at arbeidsgiver håndterer varsling på en god måte og i tråd med arbeidsmiljøloven.

 • Ny rapport om bygg og anlegg: Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

  Publisert 06.11.2018

  Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb. De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen, og rapporterer også om flere helseplager enn norske håndverkere.

 • Varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

  Publisert 01.11.2018

  Arbeidstilsynet vil fremover reagere strengere overfor transportnæringen. Det gjelder spesielt ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglede dokumentasjon og lønn under allmenngjort sats.

 • Nattarbeid for enhver pris?

  Publisert 22.10.2018

  Når Arbeidstilsynet behandler søknader som inkluderer nattarbeid, gir vi normalt ikke samtykke til flere enn to til tre nattevakter etter hverandre. Er vi for strenge?

 • 4 av 10 kontrollerte arbeidsgivere i transportbransjen mangler kontroll på sjåførenes arbeidstid

  Publisert 19.10.2018

  En ny rapport som oppsummerer tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017, viser at nær 40 prosent av de kontrollerte arbeidsgiverne ikke har kontroll over arbeidstiden til sine ansatte.

 • Ny storaksjon på byggeplasser – nesten halvparten ble stanset også denne gang

  Publisert 10.10.2018

  Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 400 kontroller på byggeplasser i de to siste ukene i september. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nesten 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

 • Arbeidstilsynet presenterer: Arbeidsmiljøguiden

  Publisert 09.10.2018

  Arbeidsmiljøguiden er en innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid hvor målgruppene er ledere, verneombud og ansatte i små og mellomstore virksomheter.

 • Ny dom forklarer tydeligere hva som ligger i begrepet «hovedbedrift»

  Publisert 03.10.2018

  Høyesterett har tatt stilling til om en virksomhet var å anse som hovedbedrift med samordningsansvar etter arbeidsmiljøloven etter en utforkjøring fra tipp der en utenlandsk arbeidstaker omkom.

 • Arbeidstilsynet gir flere overtredelsesgebyr – det skal svi å bryte arbeidsmiljøloven

  Publisert 14.09.2018

  Mange har hørt, eller merket, at Arbeidstilsynet gir bøter i form av overtredelsesgebyr i større grad. Spesielt slås det hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort.

 • Digitale skjema for arbeidstidssøknader

  Publisert 13.09.2018

  Fra september kan alle som skal søke til Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstid søke digitalt.

 • Pliktig HMS-opplæring: To timar på kurs – og utlært?

  Publisert 13.09.2018

  Nettet er fullt av tilbod om HMS-kurs – av vekslande varigheit og til ulike prisar. Mange er seriøse, men ein del har ingen annan funksjon enn å sikre kunden eit papir på kunnskap dei knapt kan ha fått. 

 • Ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  Publisert 11.09.2018

  En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

 • Beskytter ikke arbeidstakerne godt nok mot vold og trusler

  Publisert 06.09.2018

  En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. – Det er urovekkende når vi vet at ansatte i denne sektoren er mer enn dobbelt så utsatt for vold og trusler som andre arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 • Må jobbe bedre med å forebygge vold og trusler

  Publisert 05.09.2018

  Skolene må jobbe bedre med å kartlegge hvilke farer og risikoer de har knyttet til vold og trusler.  Dette må de ha på plass for å kunne iverksette de riktige tiltakene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 • De farlige stoffene på arbeidsplassen

  Publisert 31.08.2018

  Hvert år blir en stor andel av norske arbeidstakere utsatt for kjemikalier. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige – på kort eller lang sikt.

 • Nye og endrede grenseverdier for kjemikalier

  Publisert 29.08.2018

  21. august trådte endringer i grenseverdier for kjemikalier i kraft. 25 stoffer fikk endringer i grenseverdiene og 6 nye stoffer fikk fastsatt grenseverdier.

 • Tilbyr veiledningsseminar om varsling

  Publisert 28.08.2018

  Virksomheter som ønsker opplæring i håndtering av varsling og varslere kan bestille veiledningsseminar fra Arbeidstilsynet. 

 • Arbeidstid uten grenser

  Publisert 23.08.2018

  Arbeidstilsynet erfarer at mange arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker en større fleksibilitet i arbeidstiden, enn det som kan oppnås gjennom normalarbeidsdagen. Men hvilke konsekvenser kan en mer fleksibel arbeidstid medføre?

 • Bedre lønn, men fortsatt utfordringer i renholdsbransjen

  Publisert 16.08.2018

  Renholdernes lønn har blitt noe bedre de siste årene, men bransjen har fortsatt arbeidsmiljøutfordringer, blant annet når det gjelder tidspress. Det viser en ny rapport om renholdsbransjen.

 • Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

  Publisert 14.08.2018

  – Seksuell trakassering er helt uakseptabelt, og skal ikke forekomme, sier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim. Nå lanseres en kampanje for å få arbeidsgiverne til å forebygge seksuell trakassering.

 • Syk i ferien?

  Publisert 03.07.2018

  For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 % arbeidsufør og fått legeerklæring på dette.

 • Nå må også forbrukere sjekke at de kjøper renhold lovlig

  Publisert 02.07.2018

  Forbrukere som kjøper hjelp fra renholdsvirksomheter til vask av huset må fra 1. juli bruke renholdsvirksomheter som er registrert og godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister.

 • Ny forskrift om personlig verneutstyr

  Publisert 28.06.2018

  Ny forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2018 og trådte i kraft samme dag.  

 • Varsler tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere

  Publisert 26.06.2018

  Arbeidstilsynet vil i løpet av sommeren gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere.

 • Tilsyn med ambulansetjenesten

  Publisert 13.06.2018

  Arbeidstilsynet gjennomfører i disse dager tilsyn i ambulansetjenesten. Dette som en del av en nasjonal satsning i helse- og sosialsektoren.

 • Fem tips til deg som skal ut i sommerjobb

  Publisert 11.06.2018

  Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb.
  – Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, sier Arbeidstilsynet.

 • Én av tre mangler risikooversikt

  Publisert 06.06.2018

  Hver tredje industri- og avfallsbedrifter kan ikke dokumentere at de har oversikt over risikoen for skader og ulykker i egen virksomhet. Det kom frem under myndighetenes felles tilsynsaksjon i april.

 • Arbeidstilsynet med storaksjon på byggeplasser - nesten halvparten ble stanset

  Publisert 04.06.2018

  Arbeidstilsynet gjennomførte 500 tilsyn på byggeplasser i mai. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden. Nærmere 200 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

 • Ny faktabok om arbeidsmiljø

  Publisert 01.06.2018

  En ny faktabok om arbeidsmiljø og helse ble lansert av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 1. juni.

 • Når kan jeg gå hjem fra jobb på grunn av varmen?

  Publisert 01.06.2018

  Arbeidstilsynets svartjeneste har i det siste fått mange henvendelser som følge av høy temperatur på arbeidsplassen.

 • Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

  Publisert 31.05.2018

  Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen er 15. september 2018.

 • Tilsyn for å hindre storulykker

  Publisert 28.05.2018

  I 2018 vil tilsynsmyndighetene spesielt følge opp storulykkeforskriftens krav om informasjon til allmennheten og krav om beredskapsplaner.

 • Radoneksponering på arbeidsplassen

  Publisert 16.05.2018

  Etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft. Arbeidstilsynets nye temasider om radon gir kunnskap og råd blant annet om kartlegging og risikovurderinger, målemetoder og mulige tiltak. Arbeidstilsynet har også anbefalinger til nye grenser for eksponering for radon under jord.

 • Arbeidstid - på sikkerheten og helsa løs?

  Publisert 07.05.2018

  Arbeidstilsynet erfarer at det i mange virksomheter er varierende kunnskap om helseeffekten og sikkerhetsrisikoen ved lange arbeidsdager og uker. Det gjelder både hos arbeidstakere og arbeidsgivere. Er det grunn til bekymring?

 • Innsats for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

  Publisert 30.04.2018

  Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at 1000 av 1600 kontrollerte virksomheter fikk stans som følge av overhengende fare for liv og helse ved arbeid i høyden. 177 virksomheter fikk i 2017 overtredelsesgebyr for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016.

 • Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år

  Publisert 27.04.2018

  25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

 • Utlyser midler til forskningsprosjekter

  Publisert 25.04.2018

  Nordisk ministerråd utlyser midler til nordiske forskningsprosjekter på arbeidsmiljø i 2019. Fristen for å søke er 14. august. 

 • Landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

  Publisert 25.04.2018

  Arbeidstilsynet vil i langt større grad enn tidligere gi overtredelsesgebyr når vi avdekker farlig arbeid med sag. Det er den klare meldingen fra direktør Trude Vollheim før vårens landsomfattende aksjon i bygge- og anleggsnæringen.

 • Avdekket mangelfullt maskinvern i halvparten av tilsynene

  Publisert 20.04.2018

  Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler.

 • – Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

  Publisert 25.04.2018

  De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig. - Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 • Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

  Publisert 16.04.2018

  Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Høringsfristen er 18. juni 2018.

 • Varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk

  Publisert 14.04.2018

  Arbeidstilsynet vil i løpet av 2018 gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruk og skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene Arbeidstilsynet vil rette et særlig fokus mot i året som kommer.

 • Landsdekkende risikoaksjon

  Publisert 05.04.2018

  I april gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.

 • Flere besøker SUA

  Publisert 05.04.2018

  På SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) jobber Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene side. Antall henvendelser er økende. I 2017 tok 139 402 personer kontakt.

 • Årsrapporter fra de regionale verneombudene

  Publisert 26.03.2018

  For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer er det regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen og i bygge- og anleggsbransjen.

 • Arbeidslivskriminalitet: Effektivt samarbeid må styrkes

  Publisert 26.03.2018

  Hvert år unndras flere titalls milliarder kroner i skatt og avgift, det svindles med trygd og andre ytelser, samtidig som arbeidere har uverdige og til dels farlige arbeidsforhold. 

 • Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker

  Publisert 19.03.2018

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet i arbeidsulykker enn norske arbeidstakere. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Rapporten sammenlikner risiko for norske og utenlandske arbeidstakere i hele det landbaserte arbeidslivet i perioden 2011-2016.

 • Foreslår styrket varslervern

  Publisert 15.03.2018

  Varslingsutvalget overleverte 15. mars sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

 • Prioriterte aktiviteter for 2018

  Publisert 05.03.2018

  I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking.

 • Landsdekkende aksjon i industrien

  Publisert 19.02.2018

  Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr.

 • Signerte avtale med Matmerk

  Publisert 13.02.2018

  Arbeidstilsynet og Matmerk har inngått samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til å styrke HMS-arbeidet i landbruksnæringen og bidra til effektiv produksjon og trygt arbeidsmiljø.

 • Sørg for sikker fjerning av snø på tak

  Publisert 15.02.2018

  Mye snø i store deler av landet tvinger mange opp på taket for å fjerne snø. Når det er ikke mulig med stillas, kan personlig sikring med sele være løsningen. Husk at arbeidsgiveransvaret også gjelder for frivillig arbeid.

 • Råd for rusforebygging i arbeidslivet

  Publisert 01.02.2018

  Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.

 • 27 arbeidsskadedødsfall i 2017

  Publisert 29.01.2018

  Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå.

 • Endringer i godkjenningsordningen for renhold

  Publisert 18.01.2018

  Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

 • Arbeidsgivere må ta varsling på alvor

  Publisert 15.01.2018

  Denne høsten har vi fått presentert alt for mange eksempler på seksuell trakassering i arbeidslivet. Eksemplene viser hvor viktig og vanskelig varsling er. I bransje etter bransje har modige kvinner og menn bidratt til å avdekke en ukultur som ikke hører hjemme i arbeidslivet.

 • Nytt utseende på HMS-kort og ny bestillingsløsning

  Publisert 10.01.2018

  HMS-kortene for renhold og bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato. En ny og enklere bestillingsløsning er også snart klar.

 • Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar

  Publisert 04.01.2018

  Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

 • Minstelønn i utelivsbransjen

  Publisert 03.01.2018

  Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. - Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 • Advarer mot faktura til renholdsfirma

  Publisert 12.12.2017

  Arbeidstilsynet har mottatt flere henvendelser fra renholdsfirma som har mottatt faktura for tjenester knyttet til internkontroll og godkjenningsregisteret for renhold. Avsender av fakturaen er ikke kjent for Arbeidstilsynet, og fakturaene er svært misvisende.

 • 5 000 tilsyn i renholdsbransjen på fem år

  Publisert 10.12.2017

  Halvparten av tilsynene er gjennomført hos virksomheter som kjøper renholdstjenester. Ni av 10 kjøper fra godkjent renholdsvirksomhet, men det var svært få klar over før de fikk tilsyn. Bare tre av 10 oppfyller informasjons- og påseplikten.

 • Serverer drinker mot seksuell trakassering

  Publisert 07.12.2017

  I helgen lanserte et knippe utesteder i Oslo drinken The Saviour, et fancy glass vann som serveres på en brikke med en oppfordring om å stå sammen mot seksuell trakassering. Snart serveres The Saviour flere steder i landet.

 • Mange innspill til høring om innaskjærs arbeidsdykking

  Publisert 29.11.2017

  Arbeidstilsynet har mottatt et stort antall høringssvar på forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

 • Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort

  Publisert 23.11.2017

  Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner.

 • Krever ikke enerom for sesongarbeidere

  Publisert 20.11.2017

  Bærprodusenter kan fortsatt innkvartere sesongarbeidere på firemannsrom. Det er konklusjonen Arbeidstilsynet har kommet fram til etter dialog med bransjen.

 • Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

  Publisert 07.11.2017

  Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar 2018 blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter.

 • Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

  Publisert 07.11.2017

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

 • Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

  Publisert 02.11.2017

  7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt.

 • SUA har passert 1 million henvendelser

  Publisert 18.10.2017

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid. SUA har så langt behandlet nærmere 500.000 søknader.

 • Styrket internasjonalt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

  Publisert 04.10.2017

  Kriminalitet og useriøse arbeidsforhold er grenseoverskridende utfordringer. Arbeidstilsynet har styrket sitt samarbeid med arbeidstilsynene i land som sender mange arbeidstakere til Norge. 

 • Nye nettsider

  Publisert 25.10.2017

  Arbeidstilsynet lanserte nye nettsider 27. september. En rekke større endringer er gjort på nettstedet.

 • Nye minstelønnssatser

  Publisert 25.09.2017

  Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

 • Hvilke krav stilles når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

  Publisert 25.09.2017

  Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny nettside som beskriver hvilke krav som stilles til boligen når arbeidsgiver innkvarterer ansatte.

 • Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

  Publisert 24.09.2017

  Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport. 

 • Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

  Publisert 06.07.2017

  Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.

 • Skolen må sette vold og trusler på dagsorden

  Publisert 28.06.2017

  Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og skriver om omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet. Et viktig tema som skolene og skoleledelsen i enhver kommune må sette på dagsorden. 

 • Stanset arbeidet på 2 av 5 byggeplasser

  Publisert 16.06.2017

  132 av de 336 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Over 50 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.