§ 3-2. Tilsyn m. m.

Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet eller den Klima- og miljødepartementet eller Arbeids- og sosialdepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskriften overholdes innenfor sine respektive myndighetsområder.