§ 3-1. Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter rettsakter nevnt i denne forskriften og fatter vedtak etter biocidforordningen, herunder godkjenninger eller avslag som svarer til Kommisjonens vedtak etter artikkel 44(5) og vedtak som svarer til Kommisjonens vedtak om å endre eller tilbakekalle disse godkjenningene etter artikkel 48, 49 og 50.

0 Endret ved forskrift 4 jan 2018 nr. 15.