§ 1-1. Biocidforordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013, forordning (EU) nr. 334/2014, forordning (EU) 2019/1819, forordning (EU) 2019/1820, forordning (EU) 2019/1821, forordning (EU) 2019/1822, forordning (EU) 2019/1823, forordning (EU) 2019/1824 og forordning (EU) 2019/1825) om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0 Endret ved forskrift 7 feb 2020 nr. 120.