§ 2-2. Registrering i produktregisteret

Alle tillatte biocidprodukter som inneholder aktive stoffer, jf. forordning (EU) nr. 528/2012 artikkel 3 bokstav c, skal meldes til produktregisteret ved innførsel, omsetning eller bruk på det norske markedet. Meldeplikten gjelder også produkter som ikke er deklarasjonspliktige i henhold til forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). Meldingen skal sendes gjennom Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering, Kjemikaliedeklarering til produktregisteret.
Meldingen skal alltid opplyse om produktnavn, angi produkttype og de aktive stoffene i produktet og oppgi produktansvarlig. Ved senere endringer i disse opplysningene eller dersom produktet trekkes fra markedet skal Miljødirektoratet gis særskilt melding. Kravene i paragrafen her gjelder i tillegg til kravene til melding i forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).