§ 1-2. Rettsakter om at aktive stoffer godkjennes eller ikke godkjennes

Rettsakter om å godkjenne eller ikke godkjenne aktive stoffer som Europakommisjonen, med hjemmel i forordning (EU) nr. 528/2012 artikkel 9, har vedtatt, og som er listet opp i vedlegg 2 og 3 i denne forskriften, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av EØS-avtalen vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.