§ 2-1. Emballering, merking og bruksanvisning

Biocidprodukter skal være merket på norsk. Informasjon om bruksområde og beskrivelse av tiltenkt bruk skal også være på norsk.
Biocidprodukter som kan forveksles med mat, drikke eller fôr skal emballeres slik at forvekslingsfare unngås.
Etiketten for et biocidprodukt må ikke være misvisende, og det skal aldri benyttes «lavrisikoprodukt», «giftfritt», «uskadelig», «naturlig», «miljøvennlig» eller liknende uttrykk på etiketten.