§ 1-7. Rettsakter om fornyelse av godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014) om utvidelse av forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt gjelder regler om fornyelse av godkjenning av biocidprodukter som er omfattet av gjensidig godkjennelse og nr. 20 (beslutning (EU) 2017/1532) om spørsmål knyttet til sammenlignende vurdering av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.