Kapittel 9 Avsluttende bestemmelser

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515). Kapitlet endres ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer, tidligere kap 9 blir kap 10).

§ 41. Forbud mot eksport av snus § 42. Forbud mot enkelte produktkategorier § 43. Beslag og destruksjon av ulovlig importerte varer § 44. Straff § 45. Forskriftshjemmel § 46. Ikrafttredelse