Kapittel 8 Opplysnings- og rapporteringsplikter

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515), overskriften endret ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet endres ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer, tidligere kap 8 blir kap 9).

§ 38. Opplysnings- og rapporteringsplikter mv. § 39. Opplysninger til statistiske formål mv. § 38 a. Forholdet til taushetsplikten som følger av lov, pålegg eller avtale § 40. Opplysningsplikt om importører av tobakksvarer mv. § 40 a. Utlevering av opplysninger