§ 8. Bevillingsplikt

Innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon er forbudt uten bevilling. Bevilling gis til den juridiske enhet som har den økonomiske interessen i og ansvaret for virksomheten.
Privatpersoner kan uten bevilling innføre tobakksvarer til personlig bruk.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr.
Tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515 som endret ved res. 18 des 2015 nr. 1586), opphevet ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 908), tilføyd ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. 1 juli 2017, første til femte ledd ikr. 1 jan 2018, iflg. res. 21 juni 2017 nr. 908), endret ved lover 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. 1 nov 2020 iflg. res. 23 okt 2020 nr. 2122), 7 mai 2021 nr. 31 (ikr. 7 mai 2021 iflg. res. 7 mai 2021 nr. 1444).