Kapittel 2 Registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

0 Kapitlet opphevet ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet, med § 4 til § 16, tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515 som endret ved res. 18 des 2015 nr. 1586), opphevet ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 908), tilføyd ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 908).

§ 4. Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker § 5. Internkontroll § 6. Registreringsplikt for engrossalg av tobakksvarer og tobakkssurrogater § 7. Tilsyn med salgssteder § 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt § 9. Salgsforbud § 10. Avgifter § 11. Klage § 12. Overdragelse, død og konkurs § 13. Opplysnings- og meldeplikt § 14. Bevillingshavers varslingsplikt § 15. Gebyr og avgifter § 16. Destruksjon av produksjonsutstyr § 16 a. Internkontroll § 16 b. Kundekontroll, markedsovervåkning og rapportering § 16 c. Krav til bokføring