§ 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden

Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder.
Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.
Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.