§ 26. Tobakksforbud i barnehager

Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder.
Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.