§ 14. Bevillingshavers varslingsplikt

Bevillingshaver skal varsle myndighetene på forhånd ved
  1. a.
    endring i selskapets stedlige plassering eller ved vesentlige endringer som er relevante for den aktiviteten det er gitt bevilling for
  2. b.
    ethvert oppkjøp eller enhver avhending av produksjonsutstyr
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om varslingsplikten, og gjøre unntak fra den.