§ 37 a. Klage

Enkeltvedtak fattet av Helsedirektoratet etter § 36 på grunnlag av overtredelser av §§ 20, 21, 22, 23, 30, 30 a, 31 og 33 eller bestemmelser gitt i medhold til disse, kan påklages til Markedsrådet. Ved behandlingen i Markedsrådet gjelder de saksbehandlingsreglene som er gitt i eller i medhold av markedsføringsloven så langt de passer.
Enkeltvedtak fattet av kommunen etter §§ 36, 36 a og 36 b kan påklages til statsforvalteren.
Enkeltvedtak fattet av Sysselmesteren på Svalbard etter §§ 36, 36 a og 36 b kan påklages til departementet. Hvis Sysselmesteren har delegert myndighet til Longyearbyen lokalstyre, er Sysselmesteren klageinstans for lokalstyrets vedtak.