§ 16 a. Internkontroll

Bevillingshavere skal etablere internkontroll for etterlevelse av forpliktelsene i kapittel 3 og 3A. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll.