Kapittel 6 Særskilte forbud mot tobakksbruk mv.

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515), endret ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet endret ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. 1 nov 2020 iflg. res. 23 okt 2020 nr. 2122, tidligere kap 5).

§ 25. Røykeforbud i lokaler og transportmidler § 26. Tobakksforbud i barnehager § 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden § 28. Vern av barn mot passiv røyking § 28 a. Bruk av elektroniske sigaretter § 29. Tilsyn med tobakksforbudene