Kapittel 7 Tilsyn og reaksjoner på regelbrudd

0 Overskriften tilføyd ved lov 24 mai 2013 nr. 17 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515), overskriften endret ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. 1 apr 2017 iflg. res. 31 mars 2017 nr. 415). Kapitlet endres ved lov 22 juni 2018 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer, tidligere kap 7 blir kap 8).

§ 35. Tilsynsansvar § 35 a. Register for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. § 36. Retting og tvangsmulkt § 36 a. Overtredelsesgebyr § 36 c. Inndragning av bevilling § 36 d. Pålegg om fjerning av digitalt nettinnhold mv. § 37. Klage på vedtak om retting og tvangsmulkt § 37 a. Tilbakekall av registrering, godkjenning og omsetningsforbud