§ 3. Hvem forskriften retter seg mot

Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.

Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.

Til første ledd – Byggherre har hovedansvaret
Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert i kapittel 2. De prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører byggeeller anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer og fullmakter avtalen med byggherren gir, jf. § 13 sjette ledd og § 16 første ledd med kommentarer.

Til andre ledd – Når byggherre er forbruker
Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av forbruker vises det til § 4 bokstav h med kommentarer.

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt bl.a. gjennom kravene som følger arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd vises til kommentarene til § 14.