§ 3. Hvem forskriften retter seg mot

Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.

Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.

Byggherren er pålagt hovedplikten etter forskriften, og de andre aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger. Byggherrens plikter er regulert i kapittel 2.

Byggherren kan utpeke en koordinator etter § 13 for å ivareta selve koordineringen av arbeidet etter § 14 og 15, men har uansett plikt til følge opp koordineringen.

Den prosjekterendes plikter er nærmere beskrevet i kapittel 3. Pliktene som arbeidsgivere og enmannsbedrifter har etter byggherreforskriften, er regulert i kapittel 4.

Dersom byggherren har inngått en skriftlig avtale etter § 16 om at byggherrens representant skal utføre konkrete plikter etter forskriften, vil bestemmelsene om byggherren gjelde tilsvarende for byggherrens representant.

Byggherrens plikter gjelder ikke når byggherren er forbruker, men plikten til å sende forhåndsmelding etter § 10 er opprettholdt også i forbrukerforhold. For selve definisjonen av forbruker vises det til kommentarene til § 4 bokstav d).

I forbrukerforhold anses hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å være ivaretatt gjennom de kravene som følger av bustadoppføringslova § 7, håndverkertjenesteloven § 5, arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriften.

Bustadoppføringslova er en forbrukerentrepriselov som omfatter avtaler med forbrukere om oppføring av ny bolig. Begrepet «entreprenøren» i bustadoppføringslova omfatter også de tilfellene der man ellers ville brukt begrepene håndverker eller typehusleverandør. I bustadoppføringslova § 7 første ledd finner man et generelt krav om at entreprenøren skal ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Det er naturlig å forstå bustadoppføringslova § 7 første ledd slik at dette også innebærer at entreprenøren skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i sin utførelse av arbeid for forbrukeren. Dette innebærer blant annet at entreprenøren skal utarbeide spesifikke tiltak i forbindelse med arbeid som innebærer fare for liv eller helse, når han utfører arbeid for forbrukeren.

Håndverkertjenesteloven § 5 inneholder på en tilsvarende måte en plikt til å ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Selve loven vil få betydning for reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging mv., når avtalen inngås med en forbruker.

For kravene om hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd, vises det til kommentarene til § 18. Når det gjelder internkontrollforskriften, henvises det særlig til kommentarene til internkontrollforskriften §§ 5 og 6.