§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider

Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.

Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter at brukstillatelse er gitt.

0 Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Til første ledd – Krav til dokumentasjon
For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til bruk ved fremtidige arbeider på bygningen eller anlegget. Kravet samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av såkalt FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) i byggteknisk forskrift § 4-1. Dokumentasjonskravet i første ledd skiller seg imidlertid fra kravet i byggteknisk forskrift § 4-1, i den forstand at dokumentasjonen etter første ledd skal gi informasjon om forhold av betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle fremtidige arbeider, herunder også endring og riving.

Til andre ledd – Overlevering av dokumentasjon
Andre ledd ble tilført ved revideringen i 2020, og stiller krav om at byggherren skal sørge for at dokumentasjonen som er utarbeidet etter første ledd, blir overlevert til eieren av bygget eller anlegget. Overleveringskravet har likheter med kravet i byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-2 om at FDV-dokumentasjon etter byggteknisk forskrift § 4-1 skal overleveres til byggverkets eier.

Formålet med overleveringskravet er å sikre at dokumentasjonen som allerede skal utarbeides i henhold til første ledd, følger med bygget eller anlegget når det tas i bruk. På den måten sikrer man at den som bruker, vedlikeholder og eventuelt endrer eller river bygget eller anlegget, har nødvendig informasjon for å kunne ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Overleveringskravet må ikke forstås som svekkelse av dokumentenes opphavsrettslige vern. Plikten til å utlevere slik dokumentasjon endrer derfor ikke ved den enkelte opphavsmanns eventuelle opphavsrett til innholdet i dokumentene.