§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

Om begrepet «arbeidsplass» - Én eller flere arbeidsplasser
Et bygge- eller anleggsområde vil normalt ha en klar avgrensing, men i noen tilfeller vil arbeidet foregå over et større område med store avstander mellom stedene det utføres arbeid på. Det kan oppstå spørsmål om byggherren skal oppfylle forskriften for hvert sted isolert sett eller om byggherren kan etablere et felles system for alt arbeidet som skal utføres. Denne vurderingen vil blant annet få betydning for om hvert sted skal ha en særskilt plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og om byggherren skal føre flere oversiktslister.

Det avgjørende er om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de nærliggende stedene at det er naturlig å betegne dette som én arbeidsplass.

Om begrepet «midlertidig eller skiftende» - Omfang og varighet
For at forskriften skal gjelde er det et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en midlertidig eller skiftende karakter. Dette gjør at forskriften ikke kommer til anvendelse på bygge- og anleggsarbeider av permanent karakter, slik som eksempelvis produksjon av elementer til ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidene er ferdig.

Hva som er å anse som bygge- eller anleggsarbeid fremgår av § 4 bokstav a. Bestemmelsen bygger på den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg 1.

I forskriftens § 10 oppstilles det krav om at arbeidet må være av et visst omfang eller en viss varighet før byggherre må sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Forskriftens øvrige bestemmelser gjelder uavhengig av om det skal forhåndsmeldes eller ikke.

Forbrukerforhold
I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, unntatt reglene om forhåndsmelding, jf. kommentarene til §§ 3 og 10.

Tredjeperson
Byggherreforskriften kommer ikke direkte til anvendelse overfor tredjepersoner, altså personer som ikke har en rolle på bygge- eller anleggsplassen. Forskriften stiller i stedet krav om at det skal treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende, tredjepersoner, ikke får
atkomst til bygge- eller anleggsplassen, jf. § 9 bokstav a. Dette kravet er nærmere omtalt i kommentaren til § 9 bokstav a.

Dugnadsarbeid
Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften. I noen tilfeller utføres noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Hvorvidt dugnadsarbeidet skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet, må bl.a. sees i lys av hvilken risiko arbeidet vil ha for de som utfører dugnadsarbeidet og de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet. Den delen av arbeidet som utføres som ledd i næringsvirksomhet, omfattes av byggherreforskriften.

Ytre miljø
Byggherreforskriften regulerer ikke krav til det ytre miljø.