§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

Byggherreforskriften gjelder for hele bygge- eller anleggsprosessen, gjennom planlegging, prosjektering og utførelse.

Omfanget av begrepet «bygge- eller anleggsarbeid» er beskrevet nærmere i kommentarene til definisjonen i § 4 bokstav a).

I forskriftens § 10 oppstilles det krav til et visst omfang eller en viss varighet før det kreves forhåndsmelding. Forskriften gjelder uavhengig av varighet og omfang på arbeidet, altså uavhengig av om det skal forhåndsmeldes, jf. § 10.

I forbrukerforhold er det gjort unntak for anvendelsen av forskriften, jf. kommentarene til § 3.

I forskriftens virkeområde er det oppstilt et krav om at bygge- eller anleggsarbeidet må være av en midlertidig eller skiftende karakter for at det skal omfattes av byggherreforskriften. Det må derfor avgrenses mot faste, permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid, for eksempel vil skipsverft eller produksjon av ferdighus i bedrift ikke bli omfattet av forskriften. I grensetilfeller vil det ha betydning hvor langvarig arbeidet er, og om arbeidet typisk er av midlertidig eller skiftende karakter. Det vil også ha betydning for vurderingen om maskiner og utstyr er permanent plassert på stedet, eller om det er naturlig at disse flyttes videre etter at arbeidet er ferdig.

Bygge- eller anleggsarbeidet må avgrenses mot alminnelig drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det vil si at vedlikeholdsoppgaver knyttet til den midlertidige bygge- eller anleggsvirksomheten faller innenfor forskriften, mens alminnelige vedlikeholdsoppgaver faller utenfor. Som en følge av denne avgrensningen vil drift av vei falle utenfor, for eksempel ved brøyting, mens reparasjoner og istandsetting og lignende av vei faller innenfor forskriftens virkeområde.

Det presiseres at forskriften også gjelder der arbeidsgiver utfører store vedlikeholdsoppgaver på eget anlegg med egne ansatte.

Dugnadsarbeid er i utgangspunktet ikke omfattet av byggherreforskriften.

I noen tilfeller utføres noe av arbeidet på dugnad, mens resten utføres som ordinært arbeid. Den delen av arbeidet som utføres som ledd i næringsvirksomhet, vil bli omfattet av byggherreforskriften. Hvorvidt dugnadsarbeidet skal vurderes som en del av bygge- eller anleggsarbeidet må sees i lys av hvilken mulig påvirkning som arbeidet vil ha for de ordinære arbeidstakerne, og hvem som i praksis faktisk organiserer og leder dugnadsarbeidet.

Byggherreforskriften gjelder ikke krav til det ytre miljøet. Slike krav vil blant annet være knyttet til utslipp til luft, vann og jord, og forringelse av naturkvaliteter. Regelverket knyttet til det ytre miljøet forvaltes av Miljødirektoratet.

Når det gjelder tiltak for å hindre brann- og eksplosjon, reguleres det av regelverket som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Byggherreforskriften omfatter i utgangspunktet ikke tredjepersoner, altså personer som ikke er arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. For problemstillingene omkring tredjepersoner som kommer inn på bygge- eller anleggsplasser, vises det til kommentarene til § 9 bokstav a).

I forbindelse med kravet om forhåndsmelding i § 10 og kravet om føring av oversiktsliste i § 15, har det betydning å klargjøre hva som menes med en bygge- eller anleggsplass. Dette gjelder særlig for de kontraktstypene som ikke knytter seg til et konkret avgrenset bygge- eller anleggsområde. Den geografiske avgrensningen vil ikke være avgjørende. Selv om kontrakten omfatter for eksempel et helt fylke, vil dette ikke bli betegnet som en bygge- eller anleggsplass. Det avgjørende vil være om det er en slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de nærliggende geografiske arbeidsplassene at det er naturlig å betegne dette som en bygge- eller anleggsplass. Denne vurderingsnormen vil for eksempel være avgjørende for funksjonskontrakter, asfaltkontrakter og veioppmerking. Det presiseres at det skal føres oversiktslister over dem som stadig leverer asfalt ved asfaltsarbeider.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, arbeidsplassforskriften og forskrift om utførelse av arbeid vil ha betydning for byggherreforskriften i de tilfellene der forskriftene har et felles virkeområde. Forskriftene må derfor ses i sammenheng. For eksempel vil «Kapittel 27 Bergarbeid» i forskrift om utførelse av arbeid innebære en særregulering av en del av bygge- eller anleggsarbeidet.

Det gis ikke mulighet til å gi dispensasjon fra byggherreforskriften.