§ 5. Generelle plikter

Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved

  • a) de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas
  • b) å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres
  • c) at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.

Under utførelsen av arbeidene skal byggherren ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordineringen av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Første ledd

Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på bygge- eller anleggsplassen. Uansett entrepriseform sitter byggherren med et reelt ansvar for at byggherreforskriftens krav blir etterlevd.

Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for dem som skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen, er størst i tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Det er derfor viktig at byggherren har sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere på arbeidsplassen i tankene så tidlig som mulig.

Andre ledd bokstav a)

Byggherren kan påvirke gjennom både arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg.

Med «arkitektoniske valg» menes byggets eller anleggets form, innhold og planløsning som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Eksempler på dette kan være dype kjellerløsninger, store utgravninger og større terrenginngrep, fasadeløsninger som vanskeliggjør festing av stillaser, atrier ogglassoverbygg, rom med stor romhøyde etc. Det må også tas hensyn til tomtens plassering og grunnforhold, blant annet om bygget eller anlegget må legges tett ved passerende trafikk.

Med «tekniske valg» menes for eksempel valg av bæresystem, det må velges tekniske løsninger som innebærer at konstruksjonene er stabile under oppføring og riving, valg av byggeprodukter, tekniske installasjoner og lignende.

Med «organisasjonsmessige valg» menes blant annet valg av entrepriseform, kontraktstruktur og utbyggingsrekkefølge. Det er også et organisasjonsmessig valg å velge hvem som skal ha koordinatorrollen, hvor mange koordinatorer det skal være i prosjektet, og lignende, se kommentarene til § 13. Videre vil en eventuell avtaleinngåelse hvor det fastsettes at en representant for byggherren skal gjennomføre konkrete plikter etter forskriften på byggherrens vegne, være et organisasjonsmessig valg, se kommentarene til § 16.

Ved valg av totalentreprise hvor byggherren forprosjekterer og detaljprosjektering gjøres av entreprenøren, skal byggherren sørge for at det ikke oppstår uklare grensesnitt og ansvarsforhold.

Andre ledd bokstav b)

På samme måte som den enkelte arbeidsgiver skal kartlegge risiko forbundet med sin virksomhet, jf. aml. § 3-1 andre ledd bokstav c) skal også byggherren kartlegge de risikoforhold som er forårsaket av byggherrens planer. Risikoforholdene skal beskrives, det vil si skriftlig redegjøres for, slik at de prosjekterende har et godt vurderingsunderlag, jf. § 17, og slik at de risikoforhold som må prises, blir godt nok beskrevet for tilbudsgrunnlaget, jf. § 6. De risikoforhold som ikke kan fjernes i planleggings- og prosjekteringsfasen, skal medføre spesifikke tiltak som skal inn i SHA-planen, se kommentarer til § 8. Eksempler på risikoforhold er der arbeidet skal foregå tett ved trafikkert vei, der bygget skal settes opp inntil fjellvegg så det blir vanskelig å komme til med stillas, der det må mange entreprenører inn samtidig, osv.

Andre ledd bokstav c)

Byggherren må sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid og ressurser til både prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Dette for å sikre at det ikke oppstår risikoforhold som følge av at arbeidsoperasjoner som kan ha gjensidig negativ innvirkning på hverandre sikkerhetsmessig, må gjennomføres samtidig.

Byggherren skal videre sørge for at det ikke planlegges slik at helseskadelig tidspress vil oppstå under utførelsen, at det avsettes tilstrekkelig tid. Se kommentarene til § 8 første ledd bokstav b) om en beskrivelse av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres. Med helseskadelig tidspress menes arbeid av en slik art og et slikt omfang at det ikke kan utføres innenfor normale tidsrammer, og at det fører til økt fare for helseskader i form av sykdom eller ulykke. For å forebygge at det oppstår helsemessig tidspress må byggherren forlange at den enkelte entreprenør kan dokumentere en forsvarlig bemanningsplan.

Tredje ledd

Utover å planlegge forsvarlig sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for bygge- eller anleggsplassen må byggherren også være aktiv i utførelsesfasen. Det skal sørges for at de forskjellige virksomhetenes arbeider blir koordinert, jf. § 14 andre ledd bokstav d). Gjennom en god beskrivelse av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (fremdriftsplan) og nødvendige justeringer av denne underveis med tanke på arbeider som vil foregå samtidig eller etter hverandre, og gjennom oppfølging av de spesifikke tiltak fra SHA-planen, vil koordineringen være godt ivaretatt.

Byggherren må ta hensyn til at brannsikkerhet er en viktig del av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Fjerde ledd

For at byggherren skal kunne sikre seg at de pliktene som er tillagt koordinator, prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter, blir forsvarlig utført, kreves det jevnlig oppfølging. Byggherren bør for eksempel gjennomføre jevnlige møter med både koordinatoren og de prosjekterende og sørge for at det mottas rapporter fra disse med utgangspunkt i SHA-planen.

Byggherren skal synliggjøre i sine kontraktskrav at den enkelte arbeidsgiver skal ha et system for internkontroll, jf. § 11.