§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen. Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, SHA-planen, er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19. SHA-planen er både byggherrens dokumentasjon på at bygge- eller anleggsarbeidet som skal utføres, er planlagt og risikovurdert i forkant, og et verktøy for å sikre at arbeidet kan utføres uten fare for liv og helse.

Byggherren skal påse at SHA-planen utarbeides. Byggherren kan utarbeide den selv eller overlate det helt eller delvis til koordinator, jf. § 14 første ledd. Men dette fritar ikke byggherren fra å påse at planen blir utarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle ha tilgang til pc på bygge- eller anleggsplassen.

Det er krav om at planen skal være kjent. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen er kjent med innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også de arbeidsgivere på plassen som byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører mv.

Det forutsettes at bekjentgjøring skjer ved arbeidets oppstart, og deretter underveis i prosjektet av hensyn til endringer eller nye aktører på bygge- eller anleggsplassen.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte, jf. forskriftens § 19, på et språk de forstår.