§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de prosjekterendes valg, skal håndteres.
Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde
 1. a.
  et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen
 2. b.
  en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til koordinering av de forskjellige arbeidsoperasjonene
 3. c.
  en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendige for å redusere fare for liv og helse forbundet med blant annet:
  1. 1.
   arbeid nær installasjoner i grunnen
  2. 2.
   arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
  3. 3.
   arbeid på steder med passerende trafikk
  4. 4.
   arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
  5. 5.
   arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
  6. 6.
   arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
  7. 7.
   arbeid som innebærer fare for drukning
  8. 8.
   arbeid i senkekasser der luften er komprimert
  9. 9.
   arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
  10. 10.
   arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
  11. 11.
   arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
  12. 12.
   arbeid med montering og demontering av tunge elementer
  13. 13.
   arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
  14. 14.
   arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
  15. 15.
   arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
  16. 16.
   arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
  17. 17.
   arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger.
 4. d.
  en rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen.

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) er byggherrens styringsverktøy i oppfølging av den risiko han og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg. SHA-planen skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5 andre ledd bokstav b, og av de prosjekterende under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. § 17 andre og tredje ledd.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt og skal ta utgangspunkt i de forhold som kan medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet.

Til bokstav a - Organisasjonskart
Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan byggherren organiserer prosjektet. Det må fremkomme hvem som innehar rollene i byggherreforskriften og hvordan de utførende virksomhetene er organisert, herunder entreprisestruktur.

Til bokstav b - Fremdriftsplan
Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige arbeidsoperasjoner og at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Byggherren må i praksis sikre dette gjennom å stille krav til sine kontraktspartnere om at de i sine fremdriftsplaner skal beskrive når og hvor de ulike arbeider skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen.

Oppfølging av fremdriftsplanen skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også kommentaren til §§ 5, 14 og 18. For at fremdriftsplanen skal være levende og oppdatert, kan det være praktisk å la denne være et vedlegg til SHA-planen.

Til bokstav c – Spesifikke risikoreduserende tiltak
SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde en beskrivelse av spesifikke tiltak som er nødvendige i utførelsen for å redusere risikoen byggherren og de prosjekterende har brakt inn gjennom sine valg.

SHA-planen bygger på den restrisiko og de planer som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Tiltakene skal knyttes opp til beskrevet risiko og redusere denne i størst mulig grad. Kravet om at tiltakene skal være spesifikke, innebærer at generelle tiltak eller rene henvisninger til lov- eller forskriftskrav, ikke vil oppfylle kravet. Tiltakene skal være så konkret beskrevet at de utførende kan gjennomføre dem og slik at de kan følges opp gjennom koordineringen. Eksempelvis vil ikke krav i planen om at entreprenørene skal utarbeide sikker jobb-analyse for risikoforholdet oppfylle kravet om at tiltakene skal være spesifikke.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse har sitt utspring i den ikke-uttømmende listen i direktiv 92/57/EØF vedlegg II. Opplistingen er kun en eksempelliste. Byggherren må ta utgangspunkt i eksisterende risikoforhold som er kartlagt og risikovurdert på den enkelte bygge- eller anleggsplass ved utarbeidelsen av de spesifikke tiltakene, jf. § 5 andre ledd bokstav b og c. Det er byggherren som må sørge for at nødvendige spesifikke tiltak kommer med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. § 17 tredje ledd.

Arbeid med sanering og riving kan ofte innebære håndtering av asbest. Opplistingen nevner ikke arbeid med asbest spesielt, men slikt arbeid er utvilsomt et helsefarlig arbeid som omfattes av punkt 13.

Til bokstav d – Rutiner for endring
Rutinen for endring og oppdatering av planen bør beskrive hvordan endringsbehov skal rapporteres og behandles, samt hvordan oppdateringer i planen skal kommuniseres. Vi viser til kommentaren til § 7 andre ledd når det gjelder eksempler på hva som kan gi grunnlag for å endre SHA-planen.