§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde

 • a) et organisasjonskart som angir rollefordelingen og entrepriseformen
 • b) en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene
 • c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, som blant annet
  • 1. arbeid nær installasjoner i grunnen
  • 2. arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
  • 3. arbeid på steder med passerende trafikk
  • 4. arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
  • 5. arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
  • 6. arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
  • 7. arbeid som innebærer fare for drukning
  • 8. arbeid i senkekasser der luften er komprimert
  • 9. arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
  • 10. arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
  • 11. arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
  • 12. arbeid med montering og demontering av tunge elementer
  • 13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
  • 14. arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
  • 15. arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
  • 16. arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare.
 • d) rutiner for avviksbehandling.

Byggherren skal sørge for å oppdatere planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

SHA-planen skal bygge på risikovurderinger foretatt av byggherren under planleggingen av prosjektet, jf. § 5 andre ledd bokstav b), og av de prosjekterendeunder prosjektering av bygget eller anlegget, jf. § 17. Med risikovurdering menes her en kartlegging av forhold i prosjektet som kan medføre fare for liv eller helse for arbeidstakere som jobber på bygge- eller anleggsplassen, og en vurdering av om forholdene kan fjernes gjennom riktig planlegging eller prosjektering, eller om det må kreves sikkerhetstiltak under utførelsen av byggeeller anleggsarbeidet.

SHA-planen skal være laget for det enkelte prosjekt, fordi den skal fange opp de forhold som kan medføre fare for liv eller helse som er særegent for det aktuelle prosjektet. Et eksempel på et forhold som er spesifikt for prosjektet, er graving av grøft inntil høyspentkabler i bakken, i motsetning til graving av grøft ute på en åker. Første tilfelle krever en særlig risikovurdering på grunn av de stedlige forhold, siste tilfelle krever kun at forskriftskrav og normal arbeidsinstruks følges.

SHA-planen skal beskrive fire forhold: organiseringen i prosjektet (organisasjonskart), når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (fremdriftsplan), de spesifikke tiltak som må utføres, og rutiner for avviksbehandling.

Til bokstav a)

Med organisasjonskart menes en oversikt over hvordan prosjektet er strukturert og hvem i prosjektet som har de ulike rollene (byggherre, byggherrens representant, prosjekterende, koordinator) etter byggherreforskriften. Hensikten med et organisasjonskart er å synliggjøre disse rollene.

Den valgte entreprisemodellen og øvrige roller i prosjektet (anleggsleder, prosjektleder, byggeleder etc.) må også synliggjøres. Med entrepriseform menes her hovedentreprise, generalentreprise, totalentreprise mv.

Et organisasjonskart vil vise om noen av rollene etter byggherreforskriften vil komme i konflikt med øvrige oppgaver i prosjektet. Ved synliggjøring av rollene kan man tidlig hindre eventuelle rollekonflikter. Et eksempel på rollekonflikt kan være der koordinatorrollen plasseres på noen i prosjektet som lønnes av annen arbeidsgiver, og som har andre krav på seg, som økonomi og fremdrift. Å stanse deler av et arbeid på byggherrens vegne når det samtidig er knapt med tid, og når en forsinkelse vil medføre dårlig omdømme for egen virksomhet, kan være problematisk. Se også kommentarene til § 13.

Til bokstav b)

Det er byggherrens ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de forskjellige arbeidsoperasjoner og nødvendig samordning av disse. I praksis må byggherren sikre dette gjennom å stille krav til de utførende entreprenørene om at de i sine fremdriftsplaner skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, ved hvilke tidspunkter flere virksomheter vil jobbe på samme område, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner. Det skal også vises i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes.

Prosjektets fremdriftplan skal vise at de forskjellige arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer, og skal være så detaljert at den er et hensiktsmessig verktøy for koordinering i utførelsesfasen. Oppfølging av dette skjer gjennom koordinering i utførelsesfasen. Se også kommentaren til §§ 5, 14 og 18.

Til bokstav c)

SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde spesifikke tiltak for de arbeider som kan medføre fare for liv eller helse, og som ikke kunne planlegges eller prosjekteres bort. De spesifikke tiltakene skal beskrive hvordan et arbeid som kan innebære fare for liv eller helse, skal utføres, slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fare. Et eksempel er riving av innvendige vegger i et eksisterende bygg. Rivingen medfører risiko for at taket kollapser. Fordi rivearbeidene i dette tilfellet ikke kan prosjekteres bort, må det derfor beskrives hvilke spesifikke tiltak som må igangsettes for at arbeidet kan utføres sikkert. Et tiltak kan være at det i forkant av rivingen settes opp en støttebjelke som holder taket oppe under rivearbeidene.

Opplistingen av arbeider som kan medføre fare for liv og helse, er ikke uttømmende. Det vil si at det også kan være andre arbeider som kan medføre fare for liv og helse som det må beskrives tiltak for. Det er byggherren som må sørge for at alle tiltak kommer med i SHA-planen. De prosjekterende har et ansvar for å rapportere til byggherren hvilke risikoforhold som krever spesifikke tiltak (se kommentaren til § 17).

Nr. 3 - Arbeid på steder med passerende trafikk omfatter også anleggstrafikk.

Nr. 5 - For arbeid som innebærer bruk av sprengstoff, skal byggherren forlange sprengningsplaner og salveplaner, jf. også forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 11-5.

Nr. 13 - Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner omfatter også asbest.

Nr. 14 - Når arbeidet medfører at arbeidstakere kan bli utsatt for kjemikalier eller biologisk materiale, må det iverksettes relevante tiltak. Dette må gjøres under hensyn til kravene i forskrift om utførelse av arbeid og arbeidsplassforskriften. Se også forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Se kravene til helseundersøkelse i Kapittel 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse i forskrift om utførelse av arbeid.

Til bokstav d)

Under punktet om rutiner for avviksbehandling i SHA-planen skal byggherren beskrive hvordan avvik fra planen skal rapporteres, både fra byggherren til de utførende og fra de utførende til byggherren. Et eksempel på avvik kan være når beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres må endres. Et annet eksempel på avvik kan være når spesifikke tiltak må endres eller flyttes. Normalt vil det måtte fremkomme hvem som har beslutningsmyndighet vedrørende avvikene, hvordan de skal følges opp, og hvem som skal følge opp avvikene.

Til andre ledd

Organisasjonskartet, beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, de spesifikke tiltakene og rutinene for avviksbehandling skal være innarbeidet i SHA-planen senest ved oppstart av arbeidet.

Det er byggherren som både skal påse utarbeidelse og sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsprosjektet. Selv i de tilfeller der byggherren overlater mye av prosjekteringen til entreprenøren, må byggherren forsikre seg om at planen tilfredsstiller kravene i denne forskriften og at de ulike elementer er på plass til rett tid.

Oppdatering av SHA-planen er blant annet nødvendig når det oppstår forsinkelser i arbeidet som medfører endringer i tidsplanen eller endringer i allerede planlagte spesifikke tiltak, eller når det oppstår nye risikoforhold i arbeider som kan medføre fare for liv og helse etc. Endringer i SHA-planen skal gjøres kjent for arbeidsgivere og enmannsbedrifter, se også §§ 18 og 19.