§ 10. Forhåndsmelding

Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk.

Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet.

Forhåndsmeldingen skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen og oppdateres.

Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 • a) dato for oversendelsen
 • b) bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse
 • c) byggherrens navn og adresse
 • d) navn og adresse til byggherrens representant
 • e) prosjektets art
 • f) koordinatorens navn og adresse
 • g) forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen
 • h) forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen
 • i) forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen
 • j) planlagt antall entreprenører og enmannsbedrifter
 • k) angivelse av de entreprenører som allerede er valgt.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Det vises til eget skjema for forhåndsmelding med tilhørende veiledning.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass.

Kravet om at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Forskriften for øvrig gjelder ikke i forbrukerforhold, jf. § 3 andre ledd.