§ 6. Risikoforhold mv. som skal inngå i tilbudsgrunnlaget

Byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget:
  1. a.
    de risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som ikke er fjernet, jf. § 5 andre ledd bokstav b
  2. b.
    planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5 andre ledd bokstav c.

Til bokstav a – Angivelse av risikoforhold
Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget beskrive de risikoforhold som er avdekket under kartleggingen etter § 5 andre ledd bokstav b og som ikke er fjernet.

Bestemmelsen krever at det gis en konkret beskrivelse av risikoforholdene som er avdekket og som ikke er fjernet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å liste opp ett eller flere av punktene fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c i tilbudsgrunnlaget.

Til bokstav b – Angivelse av planer for redusering av risiko
Byggherren må allerede på plan- og prosjekteringsstadiet utarbeide planer for å fjerne eller redusere risikoforholdene, jf. § 5 andre ledd bokstav c. De planene som skal inn i tilbudsgrunnlaget, er for de risikoforhold som byggherren ikke har klart å eliminere i planprosessen. På dette stadiet vil det nødvendigvis være mer overordnede føringer for redusering av risiko enn innholdet i de planer for tiltak som senere skal innarbeides i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 andre ledd bokstav c.

Ved at planene med tiltak angis i tilbudsgrunnlaget, vil tilbydere kunne vurdere risikoforholdene og sette de mer detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltakene inn i prisbærende poster. Byggherren vil dermed få et bedre grunnlag for å kunne ta stilling til de innkomne tilbudene. På denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører.