§ 6. Risikoforhold

De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget, jf. § 5 andre ledd bokstav b.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Ved planlegging og prosjektering skal byggherren sørge for å beskrive risikoforhold som avdekkes, jf. § 5 andre ledd bokstav b).

For å unngå at det konkurreres på sikkerhet, må byggherren beskrive alle risikoforhold knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, som denne har mulighet til å kjenne til, jf. § 8 første ledd bokstav c). Beskrivelseneskal tas inn i tilbudsgrunnlaget med krav om at entreprenøren skal beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak som ivaretar risikoforholdene. På denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører. Det understrekes at å beskrive et risikoforhold ikke innebærer å liste opp et eller flere av punktene fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c), men det krever en konkret beskrivelse av forholdet.