§ 14. Koordinering

Koordineringen i prosjekteringsfasen omfatter

  • a) å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt
  • b) å sørge for utarbeidelsen av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter

  • a) å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • b) å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • c) å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • d) å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
  • e) å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres
  • f) å sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Bestemmelsen er delt i to. Første ledd beskriver hva koordinering i prosjekteringsfasen omfatter, mens andre ledd beskriver innholdet i koordineringen i utførelsesfasen.

Koordineringen etter denne bestemmelsen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA-planen drøftes. Innholdet i planen kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som krever spesifikke tiltak. Det anbefales at det skrives referat fra møtene. Koordineringen kan også gjennomføres ved koordinators tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Behovet for møter og koordinators tilstedeværelse, vil blant annet være avhengig av prosjektets art, størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Koordinering i prosjekteringsfasen

Koordineringen i prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende tar hensyn til hverandres planer og valg av arkitektonisk eller teknisk art, og at disse sett i sammenheng ivaretar hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

SHA-planen skal utarbeides i prosjekteringsfasen for å sikre at de forskjellige arbeidene under utførelsen ikke sammenfaller i tid, slik at arbeidstakerne utsettes for farer. Se § 8 første ledd bokstav b). Utarbeidelsen av SHA-planenskal også omfatte en beskrivelse av samtlige spesifikke tiltak, se § 8 første ledd bokstav c), som er påkrevd på bakgrunn av risikoforholdene i det enkelte prosjekt.

Hvis det er utpekt én koordinator for prosjekteringsfasen og én for utførelsesfasen, kreves det en informasjonsoverføring mellom koordinatorene.

Koordinering i utførelsesfasen

I utførelsesfasen omfatter koordineringen å følge opp SHA-planen. Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal koordinator melde til byggherren, som etter § 8 siste ledd skal oppdatere planen.

Koordinering i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-planen. Oppfølgingen skal sørge for at arbeidene foregår i samsvar med tidsplanen, slik at det ikke oppstår tidspress, og at de spesifikke tiltakene blir gjennomført som planlagt. Det er viktig at koordinator følger opp at det avsettes tilstrekkelig tid.

Sikkerheten for arbeidstakere som utfører arbeid i regi av en arbeidsgiver, påvirkes av hvordan andre arbeidsgivere innretter seg. Dersom SHA-planen beskriver arbeider som kan påvirke sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø for arbeidstakere som driver med annet arbeid på plassen, skal arbeidene derfor koordineres for å verne arbeidstakerne mot farer. Et eksempel på slikt arbeid kan være sprengningsarbeid. Det er også nødvendig at enmannsbedrifters arbeid blir koordinert, der disse kan påvirke eller bli påvirket av arbeidsgiveres eller andre enmannsbedrifters arbeid. Som eksempel kan nevnes masseforflytning, transport og kranarbeid.

Se kommentaren til § 18 om grensesnitt mellom byggherrens ansvar for koordinering og arbeidsmiljølovens og internkontrollforskriftens krav om samordning.

Oversiktslister

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.