§ 14. Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Koordineringen og oppfølgingen skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for og legge til rette for dialog og samarbeid mellom involverte aktører.

Koordineringen og oppfølgingen i prosjekteringsfasen omfatter å

  • a) sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
  • b) påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter
  • c) sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Koordineringen og oppfølgingen i utførelsesfasen omfatter å

  • a) følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • b) følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • c) følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • d) sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert
  • e) følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres
  • f) sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.

0 Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Første og andre ledd stiller gjennomgående krav til koordineringen og oppfølgingen, tredje ledd stiller krav til koordinering og oppfølging i planleggings- og prosjekteringsfasen, og fjerde ledd stiller krav til utførelsesfasen.

Til første ledd - Formålet med koordinering og oppfølging
Koordineringen og oppfølgingen som omhandles i bestemmelsen, består i å sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i alle faser og å følge opp at dette blir ivaretatt.

Koordineringen og oppfølgingen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA-planen og gjennomføringen av denne drøftes. Innholdet i planen kan drøftes rutinemessig i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter m.m., eller ved at det avholdes særskilte møter i forkant av arbeidsfaser med risikoforhold som krever spesifikke tiltak. Koordineringen og oppfølgingen kan også gjennomføres ved koordinators tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Hyppigheten av møter og omfanget av koordinators tilstedeværelse vil blant annet være avhengig av prosjektets art, kompleksitet, størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse.

Til andre ledd - Sørge for og legge til rette for dialog og samarbeid
Se kommentaren til § 5 andre ledd bokstav c når det gjelder innholdet i denne plikten.

Til tredje ledd - Koordinering i planleggings- og prosjekteringsfase
Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal føre til at de prosjekterende og byggherren tar hensyn til hverandres planer, og at disse planene sammen ivaretar hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

De prosjekterende har et selvstendig ansvar for kvaliteten på de risikovurderinger de er pålagt å gjennomføre. De risikovurderinger som fremkommer i prosjekteringsfasen, skal hver for seg og samlet resultere i spesifikke tiltak som skal tas inn i SHA-planen. SHA-planen utvikles og oppdateres så lenge prosjekteringen foregår.

Koordinator er ikke pålagt å gjennomføre egne risikovurderinger eller kontrollere og overprøve de risikovurderinger som de prosjekterende er pålagt å gjennomføre. Men koordinator i plan og prosjekteringsfasen må kunne stille kontrollerende spørsmål for å sikre at vesentlige risikoforhold som krever spesifikke tiltak i SHA-planen er kartlagt og meddelt byggherren, som det kreves i § 17 tredje ledd.

Byggherren skal sørge for koordinering og oppfølging uavhengig av entrepriseform og kontraktsforhold, slik at f.eks. prosjektering utført hos totalentreprenøren eller hos leverandører av bygningselementer også går inn under byggherrens koordineringsplikt.

Til fjerde ledd - Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen
I utførelsesfasen omfatter koordineringen og oppfølgingen blant annet å følge opp risikoforholdene i SHA-planen og om det skjer endringer underveis i prosjektet som angår disse. Endringer som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal virksomhetene melde til byggherren, som etter § 7 skal oppdatere planen.

Koordineringen i utførelsesfasen omfatter også å følge opp at de tiltak som følger av SHA-planen, blir gjennomført av arbeidsgivere og enmannsbedrifter.

En viktig del av koordineringsarbeidet dreier seg om å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner og at arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert. Arbeider som på en uheldig måte sammenfaller i tid, kan med manglende koordinering medføre økt risiko for arbeidstakerne. Byggherre må også forsikre seg om at virksomhetenes tidsplaner sikrer at arbeidstakerne har nok tid til å utføre arbeidsoperasjonene slik at sikkerhetshensyn blir ivaretatt.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, og 14, hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav o stilles det krav om planlegging og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass, ikke utsettes for ulykkes- eller helsefarer. Kravet omfatter også enmannsbedrifter.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne.

Hovedbedriften har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og ved bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg osv.