§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte plikter etter denne forskriften (byggherrens representant).

Byggherren skal vurdere om byggherrens representant har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person – byggherrens representant – skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. Dette vil særlig være aktuelt i de tilfeller hvor byggherren ikke selv innehar den kompetanse som er nødvendig for å etterleve bestemmelsene i forskriften.

Den skriftlige avtalen skal klargjøre hvilke plikter etter forskriften som byggherrens representant skal ivareta. Både byggherren og byggherrens representant plikter å sørge for at avtalen blir skriftlig utarbeidet. Det anbefales at avtalen inneholder fullmaktene representanten har overfor aktørene på byggeeller anleggsplassen. Det anbefales også å kontraktsfeste rapporteringsrutiner.

Gjennom avtalen vil byggherrens representant være ansvarlig for gjennomføringen av de pliktene som avtalen omfatter, og at de blir utført i henhold til de konkrete bestemmelsene i forskriften. Selv om avtale er inngått, vil imidlertid byggherren holdes ansvarlig for eventuelle uforsvarlige forhold på bygge- eller anleggsplassen som kan ledes tilbake til beslutninger foretatt av byggherren selv.

Dersom byggherrens representant er av den oppfatning at de økonomiske rammene gitt av byggherren for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i forskriften er utilstrekkelige, eller at byggherren for eksempel instruerer ved valgene av spesifikke tiltak, er det derfor i egeninteressen til byggherrens representant å få dette dokumentert.

Om det blir inngått en avtale, og eventuelt hvem som blir utpekt som byggherrens representant, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a). Byggherren må på avtaletidspunktet forsikre seg om at byggherrens representant ikke har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Se også kommentaren til § 8 vedrørende organisasjonskart.

Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det er derfor i byggherrens egeninteresse at den som blir utpekt som byggherrens representant, får nødvendige fullmakter og har den nødvendige fagkunnskap og kompetanse, slik at oppdraget blir forskriftsmessig utført. Byggherrens ansvar følger også av at byggherrens representant skal utføre plikter på byggherrens vegne. Det betyr at byggherren plikter å gripe inn dersom det viser seg at pliktene ikke blir tilfredsstillende utført.