§ 16. Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte plikter etter denne forskriften (byggherrens representant). Avtalen skal klargjøre hvilke plikter og fullmakter byggherrens representant skal ha.

Valg av byggherrens representant fritar ikke byggherren fra sitt ansvar.

Byggherrens representant skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren skal før valg av byggherrens representant vurdere om slik konflikt kan oppstå. Vurderingen skal dokumenteres.

Byggherrens representant skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen.

Byggherren skal jevnlig følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.

0 Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Til første ledd - Delegering av byggherreoppgaver gjennom avtale
Første ledd åpner for at byggherren kan avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. Hvorvidt byggherren skal velge å ha en byggherrens representant og eventuelt hvem som blir utpekt, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a. Avgjørelsen om å ha en representant utenfor virksomheten må basere seg på en risikovurdering av hvordan byggherrepliktene best ivaretas. Å ha en ekstern representant vil særlig være aktuelt dersom byggherren ikke har nødvendig kompetanse eller øvrige ressurser som er nødvendige for å kunne etterleve forpliktelsene etter forskriften.

Avtalen mellom byggherren og byggherrens representant skal være skriftlig og klargjøre hvilke plikter etter forskriften som byggherres representant skal ivareta. Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen. Av avtalen skal det også fremgå hvilke fullmakter byggherrens representant skal ha.

Til andre ledd - Byggherres ansvar
Dersom byggherren velger å ha en representant, følger det av andre ledd at dette ikke fritar byggherren fra sitt ansvar for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Byggherren har derfor som en følge av sitt valg et ansvar for at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Til tredje ledd - Rollekonflikt
Tredje ledd stiller opp et generelt forbud mot rollekonflikt ved at byggherren ikke kan velge en byggherrens representant hvis denne har andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal gjennomføre på vegne av byggherren. Byggherren må derfor før han velger en byggherrens representant vurdere om denne ellers har andre plikter eller oppgaver som kan påvirke gjennomføringen av oppgavene som skal utføres på vegne av byggherren.

Bestemmelsen er ikke ment å ramme byggherrer som også er utførende, ettersom byggherren som virksomhet ikke kan være i rollekonflikt med seg selv. Men byggherren må uansett vurdere organisasjonsmodellen når det gjelder blant annet hvem i organisasjonen som tildeles ulike roller, f.eks. byggeleder og byggherres representant. En kombinasjon av roller må ikke gå ut over byggherreoppgavene i henhold til forskriften. Det må gis mulighet til å utøve byggherreoppgavene innenfor de rammer som tildeles.

Til fjerde ledd - Krav til kompetanse
Byggherres representant skal ha nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen for å sikre at oppgavene blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Hva som nærmere skal kreves av kompetanse, må byggherren vurdere blant annet ut fra oppgavene i henhold til den skriftlige avtalen, størrelse, kompleksitet og risikoforholdene i det enkelte prosjekt. Byggherrens representant skal være i stand til bl.a. å følge opp koordinatoren og hvordan denne gjennomfører sine oppgaver. Byggherrens representant må derfor ha et minimum av kompetanse innenfor de fagfelt prosjektet omfatter for å kunne gå i dialog med koordinatoren om håndtering av risiko, blant annet med bakgrunn i SHA-planen.

Til femte ledd – Oppfølging
Sjette ledd stiller krav om at byggherren jevnlig skal følge opp at byggherrens representant oppfyller sine plikter. Oppfølgingen bør gjennomføres på bakgrunn av den skriftlige avtalen og i likhet med oppfølgingen etter § 13 syvende ledd tilpasses prosjektets størrelse, kompleksitet og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med byggherrens representant, rapportering fra representanten m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp byggherrens representant, må byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom det ikke skjer en jevnlig oppdatering fra representanten.

Byggherren skal dokumentere oppfølgingen.