§ 17. Den prosjekterendes plikter

Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger.

Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag og skal dokumenteres.

Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren.

De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12.

Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.

0 Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Bestemmelsen oppstiller pliktene for arkitekter, rådgivende ingeniører mv.. engasjert av byggherren og i tillegg dem som detaljprosjekterer hos utførende virksomhet. Pliktene i § 17 gjelder uavhengig av kontraktsforhold, herunder om deler av prosjekteringen settes ut som oppdrag til andre.

Til andre ledd – Kartlegging og risikovurdering
De prosjekterende plikter å kartlegge og vurdere den risiko som følger av deres valg. Dette innebærer blant annet at den som prosjekterer, i størst mulig grad må velge arkitektoniske eller tekniske løsninger som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og melde dette til byggherren. Beskrevne risikoforhold må dokumenteres av den som prosjekterer. Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherren, men vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

  • Fremdriftsplan
  • Byggets eller anleggets plassering eller utforming
  • Valg av byggeprodukter
  • Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer
  • Valg og plassering av installasjoner
  • Valg av innredning
  • Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Andre ledd fastslår at risikovurderingen også skal ivareta grensesnittet mot andre fag. I den sammenheng er det viktig at prosjekteringen koordineres slik at de prosjekterende får informasjon om valg gjort av andre prosjekterende som kan påvirke deres egen risikovurdering. I dette arbeidet har koordinator for prosjekteringsfasen en sentral rolle, jf. § 14 tredje ledd. Se også § 5 andre ledd bokstav a og b med kommentarer.