§ 17. Generelle plikter

Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12.

Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 første ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Kapittelet om den prosjekterendes plikter omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og også dem som detaljprosjekterer hos entreprenøren. Den som prosjekterer, må i størst mulig grad foreta arkitektoniske eller tekniske valg som ikke kan medføre fare for dem som skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen. Se også kommentarene til § 5. Der dette ikke er mulig, må den som prosjekterer, beskrive risikoforholdet og eventuelt foreslå risikoreduserende tiltak for byggherren. Beskrevne risikoforhold og foreslåtte tiltak må dokumenteres av den som prosjekterer.

Den prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende forhold:

  • Fremdriftsplan
  • Byggets eller anleggets plassering eller utforming
  • Valg av byggeprodukter
  • Valg av konstruksjoner for fundamentering og bærende elementer
  • Valg og plassering av installasjoner
  • Valg av innredning
  • Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

En prosjekterende som lar deler av sitt oppdrag prosjekteres av andre, skal sørge for at denne prosjekteringen oppfyller byggherreforskriftens krav.

Dersom flere prosjekterende leverer til samme prosjekt, er hver og en ansvarlig for det som er innenfor rammen av sine oppdrag.