§ 19. Informasjonsplikt

Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet.

Arbeidsgiveren skal på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

0 Endret ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Til første ledd – Informasjon til verneombudet
Arbeidsgiveren plikter etter bestemmelsen å informere verneombudet om SHA-planen før oppstart på bygge- eller anleggsplassen.

Til andre ledd – Informasjon til arbeidstakerne og verneombudet
Andre ledd stiller krav om at arbeidsgiveren skal informere arbeidstakere og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Plikten vil også gjelde overfor innleide arbeidstakere.

Arbeidstakerne har ikke behov for kunnskap om alt innholdet i SHA-planen. Primært skal de ha informasjon fra arbeidsgiveren om hvilke tiltak arbeidsgiveren skal iverksette på bakgrunn av SHA-planen for å gi arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø som angår det arbeidet de skal utføre. I tillegg skal de ha informasjon om andre tiltak som direkte eller indirekte har betydning for deres sikkerhet. Informasjonen må av den grunn gis før arbeidstakerne iverksetter arbeidene, og hvis det senere blir fastsatt tiltak som arbeidstakerne ikke tidligere er informert om.

Tilsvarende må nye arbeidstakere og innleide informeres om tiltakene før de settes i arbeid første gang og senere når det blir fastsatt nye tiltak.

Informasjonen skal gis «på en forståelig måte». Dette innebærer bl.a. at informasjonen må gis på et språk som den enkelte arbeidstaker forstår. Det er for eksempel ikke nok at informasjonen først gis til en arbeidsleder som forstår norsk og som i etterkant videreformidler informasjonen på eget språk til de utenlandske arbeidstakerne på sitt arbeidslag. Her vil deler av informasjonen som angår viktige sikkerhetstiltak kunne forsvinne eller mistolkes i «oversettingen». Det er en forutsetning at det etableres en felles forståelse omkring byggherrens og arbeidsgiverens valg av tiltak for å verne om helse og sikkerhet.

Bestemmelsen i § 19 om informasjonsplikt må sees i sammenheng med den generelle informasjonsflyten som er omtalt i forskriften, se bl.a. §§ 5 og 14.