§ 19. Informasjonsplikt

Arbeidsgiveren skal informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet.

Arbeidstakerne og verneombudet skal på en forståelig måte informeres om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Den vanlige informasjonsmåten vil være at den enkelte virksomheten informerer sine ansatte. I tillegg kan det være aktuelt å benytte oppslag eller informasjonsmøter for å sikre at viktig informasjon når fram til alle på bygge- eller anleggsplassen.

Bestemmelsen i § 19 om informasjonsplikt må sees i sammenheng med den generelle informasjonsflyten som er beskrevet i byggherreforskriften. Informasjonsflyten innebærer at byggherren skal informere alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter om innholdet i SHA-planen, jf. kommentarene til § 7. Den enkelte arbeidsgiver skal deretter informere videre til sine ansatte på bakgrunn av § 19.