§ 9. Forebyggende tiltak

Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

  • a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen
  • b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen
  • c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold
  • d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier
  • e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer
  • f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer
  • h) forsvarlige arbeidstidsordninger
  • i) tilfredsstillende personalrom
  • j) forsvarlig innkvartering.

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren bør sørge for at de krav som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør.

Risikoforhold som er nevnt i opplistingen kan gi grunnlag for å innarbeide spesifikke risikoreduserende tiltak i SHA-planen, f.eks. når det gjelder transport- og ferdselsveier og håndtering av farlig avfall. At byggherren i tillegg til SHA-planen skal stille eksplisitte krav til de utførende om håndtering av de samme risikoforholdene, styrker byggherrens oppfølgingsmulighet og mulighet for sanksjoner ved brudd på tiltakskrav i SHA-planen.

De opplistede risikoforholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å stille krav om og sørge for at kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass. Oppfølging av at arbeidsgivere ivaretar disse kravene skjer gjennom koordinering og oppfølging i utførelsesfasen, jf. § 14 annet ledd bokstav e.

I tillegg vil enkelte områder også ivaretas gjennom hovedbedriftens samordning, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 og internkontrollforskriftens § 6. Hovedbedriften kan imidlertid ikke stille krav om at virksomhetene skal gjennomføre konkrete oppgaver, i motsetning til hva byggherren har myndighet til etter byggherreforskriften. Se mer om skillet mellom byggherrens koordinering og hovedbedriftens samordningsarbeid i kommentarene til § 14.

Til bokstav a – Hindre uvedkommende atkomst
Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som kan oppstå fordi uvedkommende er på eller har hatt tilgang til arbeidsplassen. Bestemmelsen er ikke ment å ivareta sikkerheten til tredjepersoner som måtte bevege seg inn på bygge- eller anleggsplassen, selv om den indirekte ivaretar sikkerheten deres ved at de hindres atkomst.

Til bokstav b – Ta hensyn til andre virksomheter i nærheten av bygge- eller anleggsplassen
Kravet om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen vil eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Til bokstav g - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlig materiale
Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne mot utilsiktet eksponering og har også en grense mot kravene til ytre miljø.

Til bokstav h – Forsvarlige arbeidstidsordninger
Kravet om forsvarlige arbeidstidsordninger må ses i sammenheng med det samme kravet i arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd, slik at vurderingsmomentene vil være de samme i begge bestemmelsene. Med forsvarlig sikter vi til at arbeidstidsordningen skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

En arbeidstidsordning skal både være innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven kapittel 10 setter, og den må i tillegg være forsvarlig. En arbeidstidsordning kan være innenfor grensene i arbeidstidskapitlet, og likevel være uforsvarlig. Arbeidsgiver har ansvaret både for at arbeidstidsordningen er innenfor grensene i arbeidstidskapitelet og at ordningen ivaretar hensynet til helse og sikkerhet.

Byggherren skal stille krav om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige. Byggherre kan velge enten å stille et generelt krav om forsvarlige arbeidstidsordninger eller stille spesifikke krav til en arbeidstidsordning.

Spesifikke krav til arbeidstidsordninger kan være aktuelt å stille der arbeidet som skal utføres, innebærer stor grad av risiko med høye krav til aktpågivenhet. Byggherren kan stille krav om at arbeidsgivere legger fram en risikovurdering av arbeidstidsordningene eller kan selv ta stilling til om arbeidstidsordningene er forsvarlige.

Byggherren kan for eksempel sette rammer for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid og til hvilke tider på døgnet det skal være arbeidsfri. Alternativt kan byggherren etterspørre forsvarligheten av lange skift, arbeidsintensive perioder, hvordan arbeidstiden fordeler seg gjennom døgnet og uken, osv.. Dersom nattarbeid er lovlig, kan byggherre etterspørre forsvarlighetsvurderingen av nattarbeidet. Byggherren kan i gitte tilfeller nekte en arbeidsgiver å gjennomføre en arbeidstidsordning hvor arbeidsgiver ikke kan begrunne at denne er forsvarlig eller hvor byggherren selv kommer fram til at ordningen strider mot forsvarlighetskravet.

Til bokstavene i-j – Krav til personalrom og til innkvartering
Krav til personalrom reguleres i arbeidsplassforskriften kapittel 3. Krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd. Krav til innkvartering kan også være regulert i tariffavtaler.