§ 9. Forebyggende tiltak

Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen særlig stille krav om

  • a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen
  • b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen
  • c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold
  • d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier
  • e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer
  • f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer
  • h) forsvarlige arbeidstidsordninger
  • i) tilfredsstillende personalrom
  • j) forsvarlig innkvartering.

Forskriften krever at byggherren særlig stiller krav til de forholdene som er av stor betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Kravene gjelder i all hovedsak riggforhold på bygge- eller anleggsplassen. Byggherren må sørge for at de av kravene som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning, blir tatt med i tilbudsgrunnlaget til entreprenør/leverandør. Øvrige krav kan for eksempel medtas i kontrakten med den enkelte virksomhet som utfører et oppdrag.

Forholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte arbeidsgiver, men byggherren har likevel en selvstendig plikt til å sørge for at kravene blir etterlevd på byggherrens bygge- eller anleggsplass.

Det følger av bokstav a) at det skal stilles krav til at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Bestemmelsen tar sikte på å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer som kan oppstå fordi uvedkommende er eller har vært til stede på plassen. Tredjepersoner som av ulike grunner oppholder seg på bygge- eller anleggsplassen, vil indirekte kunne bli vernet mot farer ved de sikringstiltak som skal gjennomføres i medhold av bestemmelsen. Se også §§ 1 og 2 og kommentarene til bestemmelsene.

Bokstav b) om å ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen, vil eksempelvis gjelde ved ombygging i kjøpesenter mens senteret er i drift.

Bokstav e) om avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, omfatter blant annet lagring og oppbevaring av sprengstoff. Etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-1, plikter enhver, også byggherren, som har befatning med eksplosjonsfarlige stoff å vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for at brann og eksplosjon forebygges, og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender. Forskriften stiller blant annet krav til at den som oppbevarer eksplosiv vare, må ha dertil egnet oppbevaringssted med tillatelse. Dette er krav byggherren må stille dersom det er behov for sprengningsarbeider i prosjektet. For øvrig, hvis lagringen og oppbevaringen omfatter kjemikalier, vil arbeidsplassforskriften, og forskrift om utførelse arbeid komme til anvendelse. Se kapittel 5 «Skilting og merking» og kapittel 7 «Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren» i arbeidsplassforskriften, og andre del i forskrift om utførelse av arbeid; «Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer».

Kravet i bokstav g) kan grense mot krav til ytre miljø. Miljødirektoratet forvalter regelverket knyttet til ytre miljø.

Når det gjelder bokstav j) om innkvartering, vises det til at det finnes tariffavtaler hvor det er tatt inn krav til innkvarteringen.