§ 20. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet, jf. aml. § 19-7.

Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den prosjekterende.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 19-3 er straffansvar for foretak regulert i straffeloven § 48 a og 48 b.