Byggherreforskriften

DatoFOR-2009-08-03-1028
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2009-08-07 13:20
Ikrafttredelse2010-01-01
Sist endret
FOR-2023-08-29-1367
Endrer
FOR-1995-04-21-377
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§4-1, forskrift/2021-06-29-2280,
Rettet2022-01-01 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming)
KorttittelByggherreforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF).
Endret ved forskrifter 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545, 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021), 15 des 2021 nr. 3600 (i kraft 1 jan 2022), 29 aug 2023 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2024).
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).