§ 11.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. For å hindre at virksomheter som ikke har et tilfredsstillende system for internkontroll utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, må byggherren i praksis stille kravet i tilbudsgrunnlaget. Virksomhetene kan fylle ut en egenerklæring, som en enkel måte å dokumentere at kravet er oppfylt på.

Kravet gjelder for alle virksomheter på bygge- eller anleggsplassen, og vil omfatte underentreprenører, utenlandske virksomheter m.m.