§ 13. Utpeking og oppfølging av koordinator

Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen etter § 14 og § 15 i denne forskriften.

Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator. Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området.

Byggherren skal før utpekingen av koordinator vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.

Byggherren skal gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Byggherren skal jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter.

Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Hvem, og eventuelt hvor mange koordinatorer som blir utpekt av byggherren, er et organisasjonsmessig valg etter § 5 andre ledd bokstav a). Byggherren har som en følge av sitt valg et ansvar for at koordinatorfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det er ikke noe krav om koordinator i de tilfellene hele prosjekteringen eller hele utførelsen foretas av en virksomhet, men det er adgang til å utpeke koordinator også i disse tilfellene.

Byggherrens beslutning om å utpeke en koordinator, eventuelt å la det være, skal foretas med tanke på den innvirkning valget vil ha for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Tilsvarende vil byggherren ha et ansvar dersom en rolle- eller interessekonflikt medfører at koordinatoren ikke får utført sine plikter.

Det følger av § 4 bokstav e) at koordinatoren både kan være en fysisk og en juridisk person. Dersom byggherren utpeker en juridisk person som koordinator, vil virksomheten måtte operere med en kontaktperson, se § 10 fjerde ledd bokstav f).

Byggherreforskriften oppstiller et krav om kun én koordinator til enhver tid. Dette er ikke til hinder for at det utpekes flere koordinatorer innenfor prosjekterings- eller utførelsesfasen, dersom den enkelte koordinator koordinerer delfaser som faller etter hverandre i tid. Et eksempel vil være én koordinator for forprosjektering og én koordinator for detaljprosjektering. Ved større byggeeller anleggsarbeid kan det være hensiktsmessig at ulike arbeider som pågår samtidig, blir koordinert av flere. Forskriften hindrer ikke en slik organisering, så lenge byggherren har utpekt en koordinator som har totaloversikten over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen. Det er bare denne fysiske eller juridiske personen som vil være å anse som koordinator etter byggherreforskriften. Forskriften hindrer heller ikke at byggherrens representant er koordinator i prosjekteringsfasen.

Vurdering av rollekonflikt

Det settes ikke begrensninger for hvilke fysiske eller juridiske personer som kan utpekes som koordinator. Byggherren kan selv velge å inneha rollen som koordinator ved å utpeke denne fra egen organisasjon, vedkommende kan utpeke koordinatoren hos en av aktørene som allerede er involvert i prosjektet, eller velge å hente inn en utenforstående. Byggherren plikter imidlertid å vurdere om den eller de som utpekes, har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator, og som vil gjøre det vanskelig å gjennomføre pliktene nevnt i §§ 14 og 15. Rollekonflikter vil for eksempel kunne oppstå dersom koordinatoren i utførelsesfasen utpekes hos entreprenøren, samtidig som denne har ansvaret for entreprenørens fremdrift.

Skriftlig avtale

Den skriftlige avtalen mellom koordinatoren og byggherren skal klargjøre hvilke plikter oppstilt i §§ 14 og 15 som koordinatoren skal ivareta.

Dersom byggherren selv velger å utføre noen av pliktene, skal dette fremgå av avtalen, på samme måte som avtalen skal redegjøre for hvordan pliktene skal fordeles dersom det er utpekt flere koordinatorer. Av avtalen skal det også fremgå hvilke fullmakter koordinatoren er gitt for å kunne gjennomføre koordineringen nevnt i §§ 14 og 15, for eksempel om koordinatoren er gitt adgang til å pålegge tiltak overfor de prosjekterende eller de utførende.

Byggherren må også vurdere om koordinatoren skal ha byggherrens fullmakt til å stanse arbeider dersom koordinatoren avdekker forhold som kan medføre overhengende fare for arbeidstakernes liv eller helse. Byggherrens mulighet til å gi koordinatoren fullmakter til å gripe inn overfor de andre aktørene i byggeprosessen, vil kunne avhenge av kontraktsforholdet mellom byggherren og prosjekterende/entreprenør/enmannsbedrift.

Byggherren må sørge for at de han engasjerer, får nødvendige ressurser for å ivareta de plikter og oppgaver de skal ivareta.

Krav til kompetanse

Den fysiske eller juridiske personen som byggherren utpeker til koordinator, skal ha nødvendig kompetanse for å sikre at koordinatorfunksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Både for prosjekterings- og utførelsesfasen oppstilles det et krav om at koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Koordinatoren i utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid. Det kreves at koordinatoren har erfaring fra tilsvarende arbeid, og at erfaringen er tidsaktuell slik at for eksempel byggeprosess og utførelse ikke har endret seg i vesentlig grad siden erfaringen ble opparbeidet. Den som utpekes som koordinator, skal ha kunnskap om byggeprosessens aktører og forløp, praksis i bransjen m.m. Hva som nærmere skal kreves av koordinatorens kompetanse, må byggherren vurdere fra prosjekt til prosjekt. Det vil blant annet kunne avhenge av prosjektets omfang og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under utførelsen av arbeidene.

Oppfølging

Dersom byggherren har utpekt en koordinator til å utføre alle, eventuelt noen av pliktene nevnt i § 14, så fritar det ikke byggherren for hans ansvar på området. 30

Byggherrens ansvar følger også av at koordinatoren utfører pliktene på vegne av byggherren. Byggherren skal videre sørge for at pliktene som er pålagt koordinatoren, blir gjennomført, blant annet ved jevnlig å følge opp koordinatoren, jf. § 5 siste ledd. Koordinatoren har på sin side et selvstendig ansvar for at de av pliktene nevnt i § 14 som koordinatoren etter den skriftlige avtalen har påtatt seg, blir ivaretatt.

Omfanget av byggherrens oppfølgning av koordinatoren vil blant annet være avhengig av prosjektets størrelse og hvilke risikoforhold som kan oppstå under utførelsen av arbeidene. Formen for oppfølgning vil for eksempel kunne være møter med koordinatoren, kontroll på byggeplassen, rapportering m.m. Fordi det er byggherrens plikt å følge opp koordinatoren, må byggherren etterspørre tilbakemeldinger dersom han ikke jevnlig blir oppdatert.