§ 18. Generelle plikter

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller koordinators anvisninger.

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. De skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i planen.

Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 gjennomføres.

Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomhetens system for internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser kan identifiseres.

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om avvik fra planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

0 Endres ved forskrift 11 sep 2020 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2021).

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av byggherreforskriften.

Arbeidstakeren har en medvirkningsplikt når det gjelder ivaretakelsen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.

De relevante delene av SHA-planen skal innarbeides i systemet for internkontroll. Dette innebærer at man i internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle bygge- eller anleggsplasser, og at man i tillegg får en spesiell del av internkontrollsystemet som er spesifikk for den enkelte bygge- eller anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at man i internkontrollsystemet skal kunne finne igjen de relevante bestemmelsene fra planen.

De relevante delene av SHA-planen vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal utføre.

Informasjonen til byggherren om avvik etter andre ledd må sees i sammenheng med rutinene for avviksbehandling i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jf. § 8 første ledd bokstav d) og kommentarene til denne bestemmelsen.

Forholdet mellom byggherrens koordineringsoppgaver i byggherreforskriften §§ 5, 8, 14 og 15, hovedbedriftens samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd og de pliktene som følger av internkontrollforskriften § 6, får betydning for arbeidsgivere og enmannsbedrifters plikter.

Sikkerheten for arbeidstakere som utfører arbeid i regi av en arbeidsgiver, påvirkes av hvordan andre arbeidsgivere innretter seg, se også kommentaren til § 14. Derfor stiller arbeidsmiljøloven § 2-2 krav om at den enkelte virksomhet ikke bare skal planlegge å følge opp arbeidsmiljø og sikkerhet for egne arbeidstakere, men også ta hensyn til arbeidstakere i andre virksomheter, når virksomheten utfører arbeidsoppgaver som kan påvirke andre. Hovedbedriften har oppgaven med nødvendig samordning i denne forbindelse.

I byggherreforskriften pålegges byggherren å sørge for nødvendig koordinering både i planlegging og utførelse for at hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. Byggherrens koordinering skal også omfatte enmannsbedrifters arbeid, der disse kan påvirke eller bli påvirket av arbeidsgiveres eller andre enmannsbedrifters arbeid, se også kommentaren til § 14.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner, mens hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc.

Ved siden av samordnende møter bør hovedbedriften også utøve en viss form for kontroll og tilsyn med felles arealer og felles ressurser. Denne kontrollen bør i praksis utføres ved hjelp av inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen (vernerunder). Kontrollen må minst omfatte de grunnleggende forhold som erfaringsmessig har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.